Inicijative

 • Prijedlog uređenja SRC Luka/Sesvete

  Prijedlog projektnog zadatka za izradu sportskog igrališta kod OŠ Luka ne predstavlja integrativni pristup sagledavanju problema sporta i rekreacije u središtu Sesveta, a koji iz perspektive planiranja i projektiranja ne može sagledavati samo zadovoljavanje potreba osnovne škole, već šire populacije. Sport i rekreacija moraju biti besplatno dostupni svim građanima, a da se pritom jednako tako ispune zahtjevi za osnovnoškolsku tjelesnu izobrazbu. Paušalnim rješavanjem problema potrebe za sportskim igralištima izostaje mogućnost dugoročnog planiranja funkcija prostora.

  Katastarska čestica 350/1 jedina je lokacija u središtu Sesveta u vlasništvu Grada Zagreba na kojoj je moguća realizacija atletske staze standardnih dimenzija. Prostornim smještajem nove sportsko-rekreacijske zone upravo na ovoj čestici omogućila bi se izravna dostupnost ovakvog sadržaja velikom broju Sesvećana, a što dugoročno omogućava razvoj novih amaterskih, polu-profesionalnih i profesionalnih sportskih organizacija.

  Unutar obuhvata staze moguće je smjestiti velik broj javnih sadržaja, a koji bi omogućavao i realizaciju prethodno navedenih igrališta. Zbog toga smatramo da je prikladnije izraditi projekt sveukupnog rješenja SRC Luka, a koji može uključivati velik broj igrališta, drugih sportsko-rekreacijskih sadržaja, dječjeg igrališta te svlačionice. Dijelovi projekta mogu se realizirati kroz plansku faznu izvedbu, sukladno mogućnostima. Izrada projektne dokumentacije ovakvog tipa spriječit će mogućnost kolizije različitih sadržaja, odnosno moći će ponuditi optimum u korištenju prostornih kapaciteta.

  U prilogu se nalazi prijedlog rješenja koji ugrađuje prethodno navedene vrijednosti. Pritom je bitno istaknuti da se ovo rješenje ne smatra konačnim prijedlogom rješenja, već je to rješenje koje ispituje mogućnosti prostornog smještaja i odnosa, te stvara podlogu za jasno definiranje programskog zadatka.

  Prijedlog mogućeg uređenja nekadašnjeg sportskog igrališta „Planet“ unutar atletske staze predviđa uređenje višenamjenskih sportskih terena (košarka, odbojka, rukomet, mali nogomet), stolova za stolni tenis, skate parka, dječjeg igrališta, boćališta te mjesta za odmor i rekreaciju. Kroz etapnu gradnju je moguće realizirati i druge pripadajuće sadržaje, poput tribina s pripadajućim svlačionicama, i parkirališta (pristup na GUP-om predviđen nastavak Ulice Otona Ivekovića). Pritom je ključno istaknuti da je ovo prijedlog uređenja koji mora biti besplatno dostupan svim građanima i sportašima Sesveta.

  U nastavku su primjeri uređenja sportskih igrališta.

 • Tribina o prometu: produžetak Branimirove

  U utorak 7. rujna u prostorijama udruge ugostili smo predstavnike tvrtke IGH, koja je uvedena u projektiranje nastavka Branimirove od Brestovečke do Varaždinske. Podsjetimo, Udruga je 20. travnja 2021. godine javno istupila vezano uz potencijalnu problematiku realizacije ove faze projekta u onom obliku kako je predviđeno idejnim projektom, a primarno zbog činjenice da nisu uzete u obzir prostorne datosti te potencijalnih negativnih utjecaja na okoliš. Udruga je pozvala nadležne urede i tvrtku IGH na terenski obilazak lokacije, nakon čega je u komunikaciji s uredom i projektantima dogovoreno da će tvrtka ponuditi varijantna rješenja. Varijanta rješenja su trebala ponuditi proširenje prolaza povećanjem vijadukata i uzimanjem u obzir činjenicu da je ovo najvažnija zelena i rekreacijska zona Sesveta. Prvotno predviđeno rješenje imalo bi nesagledive negativne posljedice po prostor. Projektanti i ured su na poziv odgovorili te su izrađene dvije nove varijante uređenja Branimirove.

  Na sastanku su, osim predstavnika IGH, prisustvovali pozvani predstavnici Vijeća gradske četvrti Sesvete, gospodin Zdenko Lanović, prof. dr. sc. Mladen Jošić, dekan Arhitektonskog fakulteta prof. dr. sc. Bojan Baletić, članovi udruge te gospodin Borislav Samec, portal Sesvete-danas. Sastanak je organiziran na inicijativu udruge, a sa željom da projektanti i resorni ured predstave članovima udruge, ali i stanovnicima Sesveta, varijantna rješenja nastavka Branimirove u dolini Vuger potoka. Udruga je poziv za prezentaciju uputila prema gospodinu Krunoslavu Tepešu iz Sektora za promet, nakon čega je komunikacija izravno nastavljena s gospođom Natašom Mujčić Sukalić iz IGH.

  Tvrtka IGH izradila je tri varijanta rješenja. Od toga je prvo rješenje izrađeno sukladno originalnom idejnom projektu, a koji u potpunosti poništava šume i dolinu, ali i logične pješačko-biciklističke puteve. Drugo rješenje (varijanta 1) smanjuje negativan utjecaj prometnice, no i dalje ne nudi prikladan optimum u vidu negativnog utjecaja na prirodni okoliš. Prolazi više ne poništavaju prostorni kontekst, no i dalje ne ostvaraju adekvatnu slobodu kretanja. Udruga nikako ne može podržati rješenje iz idejnog projekta, niti prvo varijantno rješenje. Treće rješenje (varijanta 2) nudi značajno veću slobodu kretanja i manjeg negativnog utjecaja na okoliš te se od sva tri rješenja može smatrati najoptimalnijim i, u kontekstu postojeće lokacijske dozvole, jedinim prihvatljivim rješenjem.

  Nakon prezentacije je uslijedila diskusija o detaljima projekta i mogućnostima izmjena, poput spoja pješačko-biciklistička staze i Branimirove i produžetka „crvene staze“ s ciljem povezivanja na Branimirove (nije predmetom projekta). Također, diskutiralo se o cost-benefit odnosima, s obzirom na to da će Branimirova, neupitno o kojoj vrsti rješenja govorimo, imati negativne posljedice na prirodni okoliš, a dovedeno je u pitanje je li potrebno tražiti rješenje Branimirove u kontekstu postojeće lokacijske dozvole (realizacija spoja bliže Kašinskoj izmicanjem koridora ceste). Istaknuto je da će Branimirova u ovom obliku imati višestruko veću propusnu moć u odnosu na Kašinsku, a da bi u perspektivi povlačenja sredstava iz Europske unije bilo potrebno provesti studiju izvodljivosti ovakvog projekta. Nadalje, propitivale su se mogućnosti realizacije drugih prometnica kao alternativnih pravaca za rješavanje prometnih gužvi u Sesvetama te potrebe izmjena prostorno-planske dokumentacije i aktualizacije, pogotovo iz perspektive da su Sesvete gotovo utrostručile u posljednjih tridesetak godina.

  Članovi udruge su nadalje zainteresirani za suradnju s Gradom i IGH u vidu diseminacije projekta i uključivanja građana po pitanju potrebe realizacije produžetka Branimirove. U slučaju daljnjeg nastavka projektiranja produžetka Branimirove i odluci o njenoj eventualnoj realizaciji prema postojećoj lokacijskoj dozvoli, Udruga će zastupati ideju veće prozračnosti prostora, kako kratkoročnim gledanjem na problem ne bismo u potpunosti uništili ovaj dragocjeni zeleni koridor. Vjerujemo da su svi Sesvećani upoznati s važnosti realizacije Branimirove, ali da jednako tako pridaju veliku važnost svom okolišu i prostoru za rekreaciju. Vjerujemo da će u perspektivi sufinanciranja ovakvog projekta iz sredstava EU morati biti istaknuto očuvanje okolišnih vrijednosti te benefita za svakodnevni život Sesvećana.

  U prilogu su tri vizualizacije Branimirove:- sukladno idejnom projektu (nasip preko cijele doline); – varijanta 1, koja predviđa uske vijadukte i situaciju ne mijenja značajno; – varijanta 2, koja predviđa vijadukte veće širine, a koji dolinu Vuger potoka i šumu ostavljaju prohodnom i prozračnom te koja predviđa manje usjeke u okolna brda.Udruga će zastupati ideju veće prozračnosti prostora, kako kratkoročnim gledanjem na problem ne bismo u potpunosti uništili ovaj dragocjeni zeleni koridor. Vjerujemo da su svi Sesvećani upoznati s važnosti realizacije Branimirove, ali da jednako tako pridaju veliku važnost svom okolišu i prostoru za rekreaciju. Jednako tako, vjerujemo da će u perspektivi sufinanciranja ovakvog projekta iz sredstava EU morati biti istaknuto očuvanje okolišnih vrijednosti te benefita za svakodnevni život Sesvećana.

 • Prijedlog uređenja pješačko-biciklističke staze od Sesveta do Vugrovca Donjeg
  Kolaž uređenja – Mali potok

  Udruga Zelene i plave Sesvete iznosi prijedlog uređenja pješačko-biciklističke staze u dionici od Rasadnika „Brestje“ na jugu do spoja sa Zlatarskom ulicom u Vugrovcu Donjem. Prijedlog uređenja pješačko-biciklističke staze uključuje preuređenje puteva javnog dobra te njihovo privođenje novoj funkciji; izgradnju nekoliko većih odmorišta s pratećom infrastrukturom te većeg broja manjih lokacija za odmor; pješačko-biciklističke mostove te druge sadržaje.

  Kolaž prijedloga uređenja – Vuger potok

  Ovaj prijedlog integrativni je dio prijedloga uređenja pješačko-biciklističke staze od rijeke Save (spoj na Greenway) do Medvednice, a kao dijela uređenja cjelovite biciklističke infrastrukture Sesveta (odnosno Zagreba). Prijedlog uređenja cjelovite rute nalazi se u nastavku. Prijedlog uređenja ove dionice uključuje cjelovito idejno rješenje (prikazano na dostupnoj katastarskoj osnovi) te detalje uređenja u većem mjerilu (prikazano na dostupnom orto-foto prikazu).

  Širina staze

  Sjeverno od prijelaza Malog potoka

  • 4m
  • Pješak i biciklist se nalaze u istoj ravnini – korištenje dionice kao rute s reguliranim načinom i brzinom kretanja
  • S obzirom na manji intenzitet korisnika te karakteristične uvjete gdje put prelazi u nejasno definiranu ulicu, predvidjeti svojevrsni oblik kolno-pješačke (shared space) površine
  • Od ulice Zagošće prema sjeveru omogućiti kretanje osobnih automobila kako bi se omogućio pristup kućama
  • Horizontalna signalizacija na sredini koja označava dva smjera kretanja te upućuje korisnike na zajedničko korištenje (snižavanje brzine i sl.)
  Primjer pješačko-biciklističke staze i platforme/odmorišta iznad vodene površine

  Sjeverno od MO Dobrodol

  • 4m
  • Pješak i biciklist se nalaze u istoj ravnini s obzirom na manji intenzitet korisnika (zajednički prostor pješaka i biciklista

  Južno od prijelaza Malog potoka

  • 4,5 m
  • Horizontalna i vertikalna signalizacija u skladu s Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi
  • Visinska razlika između pješačke i biciklističke staze 8 cm, razgraničeno rubnjakom

  Materijal

  • Korištenje vodopropusne podloge u izgradnji staza (mogućnost procjeđivanja oborina u tlo)
  • Omogućiti pristup osobama s invaliditetom
  Primjer uređenja većeg godmorišta

  Signalizacija

  • Oznake mjesta i udaljenosti (prilagođene pješačkoj perspektivi) kod svakog račvanja i priključaka
  • Onemogućiti kretanje motornih vozila – postavljanje prepreka i nadzora
  • Podna rasvjetna, izuzev lokacija uz odmorišta
  Primjer krajobraznog uređenja vodna područja
  Primjer uređenja staze uz vodenu površinu

  Imovinsko-pravni odnosi

  • Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i otkup (dijela) čestica za realizaciju staze u punom predviđenom profilu (4 i 4,5 m) te pripadajućih odmorišta i priključaka na stazu
  Primjer uređenja većeg odmorišta

  Odmorišta i spojevi

  • Smještaj klupa na ključnim lokacijama (predviđeno idejnim, a kasnije i detaljnijim projektima) – karakteristični i estetski privlačni pogledi, proširenja čestice, uređene krajobrazne površine
  • Uklanjanje postojećeg prijelaza preko Velikog potoka (zemljani nasip preko betonske cijevi) te izgradnja pješačko-biciklističkog mosta u ravnini s ostatkom staze (ili više) uz očuvanje postojećih krajobraznih vrijednosti u prostoru (zaštita okolnog raslinja, pogotovo žalosne vrbe)
  • Izgradnja priključka pješačko-biciklističkog mosta preko potoka Vuger – omogućiti pristup preko Kašinske ceste (ključno osiguravanje priključaka s Kašinske i Vugrovečke ceste – postizanje integrativne biciklističke infrastrukture)
  • Sadnja stabala na svim proširenjima (gdje to omogućuju uvjeti i odrednice upravljanja Vuger potokom). Odabir sadnica karakterističnih za vodna područja
  • Podizanje drvoreda i postavljanje većeg broja klupa
  • Račvanje staze na pješačku i biciklističku – stvaranje odmorišta „Mali potok“s pristupom pitkoj vodi (česma), pumpi za zrak, nadstrešnicom i mjestom za boravak
  • U dionici sjeverno od prijelaza Malog potoka, Na križanju Dobrdolskog odvojka i Dobrodolske ceste do MO Dobrodol horizotalnom i vertikalnom signalizacijom označiti kretanje biciklista u prostoru – usporiti prometi podizanjem razine ceste od križanja do MO
  • Omogućiti spoj staza kroz dvorište MO te osigurati pristup pitkoj vodi i pumpi za zrak
  • Spoj preko Grohovečke ulice na Zlatarsku cestu – omogućiti prijelaz
  • Uz odmorišta i karakteristične lokacije moguć je smještaj skulptura i instalacija svjetovnog ili religioznog karaktera

  Prijedlog uređenja staze

  Prijedlog uređenja pješačko-biciklističke staze upućen je na Vijeće gradske četvrti Sesvete te Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša.

 • Nacrt prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna GUP-a Sesveta – odgovor
  Aktualni GUP Sesvete

  Udruga Zelene i plave Sesvete nekoliko godina aktivno djeluje s ciljem poboljšanja kvaliteta življenja na području gradske četvrti Sesvete. U našem dosadašnjem radu potaknuli smo brojne teme uređenja Sesveta, od planske do provedbene razine, od najsitnijeg do najkrupnijeg mjerila. Pritom smo upućivali brojne inicijative, sudjelovali na brojnim sastancima i panelima u organizaciji Grada Zagreba, proveli zajedno sa Studijem za krajobraznu arhitekturu Agronomskog fakulteta u Zagrebu a u suradnji s LE:Notre Institutom, anketu o kvaliteti života u Sesvetama, sa našim eminentnim demografom prof. dr. Stjepanom Štercom izradili demografsku studiju o sesvetskim demografskim potencijalima, organizirali brojne i vrlo posjećene tribine sa stručnjacima iz različitih područja u kojima smo ukazivali na probleme postojećih prostornih planova te potrebe njihovih korjenitih izmjena. Maksimalno smo senzibilizirali sesvetsku javnost i za svoj rad i angažman dobili vrlo široku podršku. Na nedavnim izborima za Hrvatski Sabor sve stranke koje su imale svoje izborne liste u Sesvetama, uključujući i listu koalicionih partnera na vlasti u Zagrebu i Sesvetama – stranke Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti i Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) – nastupale su s Projektom Zelene i Plave Sesvete kao svojim izbornim programom. U suradnji s Gradom Zagrebom od 2018. Godine, kao partneri, sudjelujemo u provedbi EU projekta proGIreg, gdje se kao jedan od osnovnih problema u provedbi projekta pokazala neadekvatnost i nefleksibilnost postojećih prostornih planova i njihovih odredbi, kao i njihova neusklađenost s realnim potrebama stanovnika Sesveta, što je, u konačnici, dovelo do toga da se i projekt proGIreg realizira u jednoj krajnje pojednostavljenoj, rudimentarnoj formi. Sve naše aktivnosti i ideje nasukale bi se uvijek na jedan te isti nezaobilazni i nepremostivi greben – neadekvatan Prostorni plan i GUP Sesveta, čija korjenita izmjena je temeljna pretpostavka bilo kakvog napretka i razvoja Sesveta.

  Gospodarska zona Sjever Sesvete i silosi

  Imajući sve iznijeto na umu, bili smo više nego iznenađeni i razočarani Nacrtom prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana Sesveta. Tim prije što je gradonačelnik Bandić 2019. godine formirao Povjerenstvo za provedbu projekta Zelene i plave Sesvete, a koje je na svojoj 3. Sjednici zaključilo kako je u Grad prispjelo dovoljno kvalitetnih inicijativa i da su sazreli uvjeti da se pristupi izradi novog GUP-a Sesvete. Članovi povjerenstva su, podsjećamo, gotovo svi pročelnici gradskih ureda, predstavnici Gradske četvrti Sesvete te predstavnici Udruge Zelene i plave Sesvete (ZIPS) – zapisnik sa sjednice u privitku. Što se dogodilo u međuvremenu i kako se dogodio ovakav kopernikanski obrat teško je razumjeti. Ili ipak nije. Stoga nacrt prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana Sesveta smatramo prijetvornom lakirovkom koja treba stvoriti dojam da će se nešto mijenjati u Sesvetama, iako je iz nacrta prijedloga Odluke jasno da se cementira postojeće stanje, bez ikakvih stvarnih namjera da se učini bilo što ozbiljno. Odlučno odbijamo ovu jeftinu kozmetiku koja samo produbljuje sesvetsku agoniju i nered. Najavljujemo da ćemo učiniti sve da se ovakve „promjene“ GUP-a ne dogode na predloženi način, jer poštenije je u tom slučaju, kao i dosad, ne činiti ništa nego dodatno produbljivati i farbati postojeću sesvetsku kaotičnost. Ako već nismo Manhattan željeli bismo da nam je barem biti Rugvica. Smatramo da su Sesvetama potrebne cjelovite promjene u sferi prostornog planiranja ovog područja. Prostorno planiranje je temelj razvoja, a promjene bi trebale polaziti od planova najviše do najniže razine. Naime, svi postojeći planovi imaju ograničavajuću narav i stoga nisu u službi održivog razvoja mjesta, već doprinose stihijskom razvoju i partikularnim rješenjima, što je u konačnici i rezultiralo postojećim neodrživim stanjem u Sesvetama. Osim toga, u narednom razdoblju Europsku uniju očekuju velike promjene i novi investicijski paketi, na kojima zbog ograničenja postojećih prostornih planova nećemo moći sudjelovati.

  Studije Zelene i plave Sesvete

  Ostajemo čvrsto pri svojim ranijim stavovima s kojim smo vas podrobno upoznavali u vremenu u kojem smo bili uvjereni u iskrenost naše suradnje, a o kakvoj iskrenosti se radi vidljivo je i iz činjenice da na Službenim stranicama Grada Zagreba nisu dostupna Izvješća o zaprimljenim inicijativama za promjenu GUP Sesvete koje su razni sesvetski subjektiviteti dostavljali u godinama 2018. i 2019. (razdoblje kad je zaprimljeno najviše inicijativa za izmjenu GUP-a). Iz svih naših dosadašnjih aktivnosti i rasprava iskristalizirala su se, minimalno, slijedeća osnovna očekivanja koja moraju biti sadržana u novom GUP-u:

  • Prenamjena gospodarske zone u mješovitu namjenu, sa središnjim zelenim koridorom, na području između središta Sesveta i Novog Jelkovca;

  • Izmicanje tranzitnog prometa iz središta Sesveta, stvaranje obilaznog prometnog prstena vezama sjever-jug niveliranjem (Jelkovečka i Branimirova) te stvaranje intermodalnog čvorišta;

  • Izmjena obuhvata GUP-a uključivanjem nove integralne gospodarske zone Sesvetski
  Kraljevec;

  • Stvaranje novog gradskog središta na području bivše mesne industrije Sljeme, koje prestaje biti gradskim projektom, te sužavanje infrastrukturnog koridora uz željeznicu;

  • Razvoj cjelovite zelene infrastrukture za područje gradske četvrti Sesvete, uključivo pješačko-biciklističko infrastrukturu, s naglaskom na smjer Marija Bistrica – Sava;

  • Razvoj na prirodnim i ekološkim principima, ugrađivanjem temeljnih pretpostavki u GUP, te korištenje obnovljivih izvora energije;

  • Razvoj poljoprivredne proizvodnje različitih mjerila.

  Prijedlog uređenja središta Sesveta

  Uvjereni smo da svako planiranje mora korelirati sa interesima Sesveta i Sesvećana, da moraju postojati jasne vizije koje sobom nose razvojni potencijal, što sa ovim nacrtom prijedloga Odluke nikako nije slučaj. Bez jasne strategije i životu podređenih prostornih planova u Sesvetama će i ubuduće gradnja vatrogasnih domova i vinskih cesta koje završavaju nigdje biti vrhunski dokaz postojanja razvojne strategije i strateških projekata. I u narednih dvadeset godina ćemo slušati o nastavku radova na Branimirovoj iako u zadnjih dvadeset godina nije položen ni jedan novi metar asfalta. Sesvete zbog svoje višegodišnje zapuštenosti i svog ukupnog potencijala zavrjeđuju puno više od pukih zakrpa. Jer Sesvete su naš Dom.

  P. S. Jasno je da pišemo Povjerenstvu koje je davno ugaslo, ali eto, to je vjerojatno najjednostavniji način da se obratimo i autorima Nacrta prijedloga.

 • Sportski park Luka

  Predizborno vrijeme je uvijek najbolje vrijeme za svakovrsne inventure.

  Sesvetska inventurna lista je tradicionalno bogata obećanjima i vrlo oskudna realizacijom obećanog. To je pravilo.

  Nećemo prebirati po silnim sjajnim obećanjima kojih uistinu nije manjkalo. Razumijemo i da je politika umijeće mogućeg.

  Želimo na tom tragu i u ovom trenutku govoriti o jednom još uvijek realno mogućem projektu, o sjajnoj prilici vlasti da dijelom prikrije svoja sjajna a nerealizirana obećanja.

  Na tom tragu Udruga iznosi prijedlog mogućeg uređenja bivšeg Planeta, s ponešto realističnijim ambicijama. Unutar atletske staze predlaže se uređenje višenamjenskih sportskih terena (košarka, odbojka, rukomet, mali nogomet), stolova za stolni tenis, skate i fitness parka, dječjeg igrališta, boćališta te mjesta za odmor i rekreaciju. Kroz etapnu gradnju je u narednim godinama moguće realizirati i zgradu s dvoranama i svlačionicama te s pripadajućim parkingom (pristup na GUP-om predviđen nastavak Ulice Otona Ivekovića). Ovo je prijedlog projekta koji mora biti dostupan SVIM građanima i sportašima Sesveta! Ovo ne smije biti još jedan ekskluzivan i ogradjen prostor u kojem će se zadovoljavati usko privatne potrebe i privatni interessi. Željeli bi čuti Vaše mišljenje i komentare.

 • Biciklistička staza Sava – Medvednica

  2

  Udruga Zelene i plave Sesvete uputila je Gradu Zagrebu projektnu ideju biciklističke staze rijeka Sava – Vugrovec, ukupne dužine oko dvanaest kilometara. Prijedlog se zasniva na osnovnoj ideji udruge o povezivanju Medvednice s rijekom Savom zelenim koridorom koji bi, osim visoke ekološke i krajobrazne vrijednosti, omogućavao smještaj sadržaja javne namjene. Predložena biciklistička, odnosno pješačko-biciklistička staza najvećim bi dijelom pratila smjer korita potoka Vugera.

  Kada govorimo u okvirima Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi, bitno je istaknuti načelo cjelovitosti biciklističke infrastrukture. Sukladno Pravilniku, biciklistička infrastruktura trebala bi težiti cjelovitosti i izravnosti, a koja se osigurava međusobnim povezivanjem biciklističkih prometnih površina u biciklističku mrežu i njihovom integracijom u cestovnu mrežu. S obzirom na to je sesvetska biciklistička infrastruktura na margini razvoja Grada Zagreba, u njenom kontekstu ne možemo govoriti niti o cjelovitosti, niti o umreženosti. Ovom stazom ostvarila bi se upravo oba načela. Izravnim spojem na buduću biciklističku magistralu Greenway ostvarila bi se povezanost s Gradom Zagrebom. Predložena staza prolazi središtem Sesveta kojem živi te kojem gravitira najveći dio Sesvećana. Naravno, pritom je potrebno razvijati i druge biciklističke pravce, no ovom stazom ostvario bi se značajan korak u povezivanju Sesveta s ostatkom Grada te napravio iskorak u povezivanju juga i sjevera (trenutni dominantni pravci su zapad-istok).

  0

  Stoga, kao dio cjelovitog rješenja povezivanja rijeke Save i Medvednice, udruga predlaže sljedeće:

  1. Izgradnju pješačko-biciklističke staze od savskog nasipa do Ivanjorečke ceste, kao spoja postojeće biciklističke infrastrukture s budućim magistralnim pravcem Greenway, ukupne dužine oko 1,5 kilometara
  2. Rekonstrukciju i usklađivanje postojeće biciklističke infrastrukture od Ivanjorečke ceste do Slavonske avenije te uz Ulicu Ljudevita Posavskog s Pravilnikom o biciklističkog infrastrukturi, ukupne dužine oko 2,5 kilometara
  3. Izgradnju pješačko-biciklističke staze od Ulice Ljudevita Posavskog od kontaktne točke s Vuger potokom do željeznice, ukupne dužine oko 350 metara
  4. Izgradnju pješačko-biciklističkog vijadukta preko željeznice i spoja s budućim intermodalnim čvorištem u Sesvetama
  5. Rekonstrukciju postojeće staze uz Vuger potok i usklađivanja s Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi, ukupne dužine oko 1,5 kilometara
  6. Izgradnju pješačko-biciklističke staze od rasadnika Brestje do dobrodolskog kanala, ukupne dužine oko 1 kilometar
  7. Izgradnju pješačko-biciklističke staze od dobrodolskog kanala do Dobrodolske ceste u najoptimalnijoj varijanti (uz Vuger potok ili korištenjem postojećih puteva javnog dobra), ukupne dužine 1 – 1,3 kilometara
  8. Izgradnju pješačko-biciklističke staze od Dobrodolske ceste do Vugrovca Donjeg korištenjem postojećih puteva javnog dobra, ukupne dužine oko 1,7 kilometara
  9. Izgradnju pješačko-biciklističke staze od Vugrovca Donjeg do crkve u Vugrovcu, u najoptimalnijoj varijanti (uz Vuger potok ili korištenjem postojećih puteva javnog dobra), ukupne dužine 1,7 – 1,9 kilometara

  Osim glavnog kraka, koji bi izravno povezivao Vugrovec i rijeku Savu, udruga predlaže uređenje odvojaka manjeg mjerila koji bi povezali pokrajnje dijelove Sesveta na koje se staza oslanja:

  1. Izgradnja pješačko-biciklističke staze Ljudevita Posavskog – potok Reka – željeznička postaja Sesvetska Sopnica
  2. Uređenje Ulice Ivana Keleka s ciljem usporavanja automobilskog prometa te usklađivanja s Pravilnikom o biciklističkog infrastrukturi. Ova cesta predstavlja glavni dijagonalni pravac prema postojećem i budućem središtu Sesveta
  1

  Prikaz predložene staze i pripadajućih odvojaka

  Uz stazu  je potrebno izgraditi veći broj odgovarajućih odmorišta i stajališta te izraditi putokaze radi lakšeg kretanja u prostoru te priključivanja u mrežu biciklističkih staza. Nadalje, stazu je potrebno povezati s postojećim sadržajima u prostoru. Uz stazu je potrebno ostvariti adekvatno krajobrazno uređenje, pri čemu će stazu cijelom dužinom pratiti drvored ili drugi prihvatljivi oblici visokog raslinja te krajobrazno uređenje uz prateće sadržaje te potok Vuger. Na razdaljinama od maksimalno 300 m potrebno ostvariti spojeve na biciklističku stazu i prijelaze preko Vuger potoka.

  U prilogu se nalaze fotografije navedene rute:

  5

  Ljudevita Posavskog – potrebno usklađivanje staze s Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi

  4

  Potok Vuger u blizini rasadnika Brestje

  3

  Dobrodol – postojeći sadržaji

  Staza bi imala brojne funkcije, od kojih možemo istaknuti: rekreativnu, ciklo-turističku te onu u okviru održive urbane mobilnosti. U ekološkom smislu stvorila bi koridor za povezivanje Medvednice i Save kao jedinstvenog prirodnog sustava.  Imovinsko-pravni odnosi i postojeća infrastruktura omogućuju njezinu jednostavniju realizaciju, a njezinim ostvarenjem mogao bi se istaknuti kulturno-povijesni značaj sesvetskog prostora (Rimska cesta), o čemu smo govorili u prethodnom dopisu Uredu.

  1

  Predložena staza bila bi od iznimnog značaja za brojne Sesvećane, stoga se nadamo da će Grad Zagreb prepoznati ovaj prijedlog projekta.

 • Inicijativa za denivelaciju Jelkovečke
  60883880_2218925601561017_1727053216404733952_o Na inicijativu udruge Zelene i plave Sesvete, tijekom posljednjeg posjeta Olega Butkovića, pokrenuto je pitanje denivelacije Jelkovečke. Tijekom posljednjih dana izašla su idejna rješenja denivelacije cestovnog prijelaza i željezničke pruge na Jelkovečkoj cesti u Sesvetama. 60964147_2218925274894383_1766933297713119232_o
 • Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković posjetio Sesvete
  Ministar Bošnjaković sa suradnicima je 8. 11. 2018. posjetio Sesvete gdje je u zgradi suda održao radni sastanak s djelatnicima suda, a povodom povrata Općinskoga suda u Sesvete. Svoju je nazočnost u Sesvetama iskoristio i za upoznavanje s projektom Zelene i plave Sesvete u sklopu kojega bi bila izgrađena i nova zgrada suda na području revitalizacije kompleksa Sljeme. „U sklopu reorganizacije sudova vraćamo od 1. siječnja u Sesvete Općinski sud koji će biti spojen s prekršajnim, a u sklopu kojega će djelovati stalne službe u Svetom Ivanu Zelini, Dugom Selu i Vrbovcu. To je područje na kojem živi gotovo 200 tisuća stanovnika i zaslužuje imati svoj sud. Prethodnom organizacijom Sesvete su imale samo Stalnu službu, a to se pokazalo kao lošim rješenjem, kao što je i loša zgrada suda u Sesvetama, te prioritetno moramo graditi novu”, izjavio je Bošnjaković. Čelnici Gradske četvrti Sesvete, Stjepan Kezerić i Dražen Markota, koordinator za Branimirovu Ante Plazonić, te predstavnici udruge Zelene i plave Sesvete, Ante Damjanović, Radoslav Dumančić i Marijo Spajić proveli su ministra i njegove suradnike kroz dio kompleksa  Sljemena, pokazali mu gdje država, odmah do negdašnjeg sljemenovog samačkog hotela ima gotovo hektar i pol svog zemljišta, te ga  u novouređenoj višenamjenskoj dvorani  Šahovskog kluba Sesvete upoznali s idejom novoga pogleda uređenja tog budućeg središta Sesveta koji se razvija ostvarenjem EU projekta Progireg. Ministar se složio s koncepcijom javnog sadržaja na tom prostoru sa zgradama suda, policije, doma zdravlja, glazbene škole i haba, te vjerojatno i drugih javnih sadržaja koji će s vremenom pripasti toj cjelini.
 • Prigovor na prijedlog UPU Badel
  45558708_1927783454008568_3526794622535729152_o.png Udruga Zelene i plave Sesvete u potpunosti podržava i zagovara rekonstrukciju i revitalizaciju prostora bivšeg kompleksa Badela, ali predviđeni plan uređenja smatramo neadekvatnim za prostor središta Sesveta. Ovaj plan je isključivo od privatnog, a ne javnog interesa i samim time ugrožava dobrobit građana Sesveta. Navedeno ćemo obrazložiti sljedećom argumentacijom. Krajobraz i Vuger potok Prijedlog UPU Badel ne predviđa krajobrazno uređenje površine smještene na istočnoj obali Vuger potoka, što je obvezno sukladno važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji (GUP Sesvete), čime bi se očuvao doprirodni integritet potoka. Nadalje, rješenje nadalje ne predviđa sustavno i sadržajno povezivanje dvaju obala, već komercijalnim sadržajima zatvara prostor prema široj javnosti i mogućnosti korištenja punog potencijala zapadne obale potoka. Pritom na obalu smješta najnepogodniju vizuru na dostavu. Dakle, projekt u cijelosti pogoduje interesima investitora, a ne građanima Sesveta. Suvremenim rješenjima oblikovanja potoka mogao se ostvariti značajno kvalitetniji javni prostor koji bi odgovorio na današnje potrebe građana i stvorio snažan zeleni koridor koji bi djelovao kao poveznica Medvednice i rijeke Save. Umjesto da se ide prema inundacijama i kvalitetnijem pristupu rješavanja postojećeg kanala potoka, on se potpuno zanemaruje te mu se uništava svaka boravišna i okolišna vrijednost. S obzirom na to da je u budućnosti na istočnoj obali predviđeno intermodalno čvorište i povezivanje sadržaja ta dva prostora, ovakav odnos prema potoku je neprihvatljiv. Također, rješenje predviđa stvaranje koridora otvorenih prostora sredinom rješenja, ali u njegovom kontaktnom dijelu s obalom ponovno zatvara mogućnost povezivanja. Južna prometnica u potpunosti zatvara mogućnost budućeg ostvarenja biciklističke staze Borongaj-Sesvetski Kraljevec, kao jedan od gradskih projekata, a zaštitno zelenilo ove širine koridora je nefunkcionalno. Također, u presjecima nisu prikazani niti drvoredi u sklopu uličnog profila. To je potpuno neprihvatljivo za planiranje u 21. stoljeću, pogotovo kada u obzir uzmemo činjenicu da se niti 20 metara od obuhvata izvodi pješačko- biciklistička staza kao dio projekta proGIreg, sufinanciranog iz fonda Obzor2020, a koji se prvenstveno bavi prirodnim rješenjima i važnošću prirodnog okoliša u borbi s klimatskim promjenama. Nadalje, UPU Badel ulazi u obuhvat istog proGIreg projekta. Izgradnja Zbog činjenice da se prvenstveno odgovaralo na potrebe izgradnje i u interesu investitora, nastao je prostor koji ne možemo smatrati reprezentativnim niti otvorenim za građane Sesveta, a krajobrazna rješenja su segmentalna, neartikulirana te nestrukturirana, a svojim oblikom isključivo služe stvaranju tampon zona između izgrađenog prostora i okolice. Stoga bi se komercijalni sadržaji trebali izmjestiti na zapadni dio obuhvata, s dostavom prema postojećoj infrastrukturi. Najreprezentativniji dio prostora uz potok potrebno je otvoriti prihvatljivijim nefragmentiranim krajobraznim planiranjem većega obujma sa sukladnim kulturnim sadržajima, koji uopće nisu predviđeni. Pritom zona zelenila s istočne strane ne može biti protuteža prevelikoj i neracionalnoj izgrađenosti sa zapadne strane.  Izravnije povezivanje krajobraza i arhitekture može značajnije doprinijeti integraciji navedenog projekta s drugim sadržajima Sesveta, pogotovo budućim prometnim intermodalnim čvorištem koje bi moglo privući iznimno velik broj korisnika, a konačnici to može značiti i veću profitabilnost za investitora. Stambeni sadržaji bi se trebali približiti obali potoka, dok bi komercijalni sadržaji trebali biti smješteni na zapadu obuhvata. Promet Prometno rješenje predviđa otvaranje tri nova križanja, što će dodatno opteretiti već ionako katastrofalan sesvetski promet, a Vuger potok se dodatno presijeca na dvije lokacije. Zapadno križanje bi se trebalo povezati s postojećim križanjem jer govorimo planu koji treba predviđati izgradnju u budućnosti, a ne se dodvoravati investitoru i zaobilaziti postojeće kaotično stanje izgradnje. Planovi bi trebali predlagati bolja rješenja, a ne se prilagođavati problemima stihijske izgradnje. Drugo previđeno križanje je potpuno neprihvatljivo za postojeće uvjete Zagrebačke ceste jer znači nove kolone, pogotovo kada uzmemo u obzir trgovačke sadržaje koji se predviđaju na očito komasiranoj čestici za takav sadržaj na istoku obuhvata. Cesta uz prugu je jednako neprihvatljiva jer u preskučenom prostoru zagrađuje Vuger potok i uništava prostornu kvalitetu, a sama cesta ne doprinosi rasterećenju prometa. Također, na sjeveru obuhvata se uopće ne uzima u obzir proširenje ceste za potrebe kretanja i skretanja tramvaja, ali je iz plana vidljivo da je za to predviđena prenamjena zelene površine uz potok.  
 • Problemi prometa u Sesvetama i posjet ministra Butkovića
  Na poziv udruge Zelene i plave Sesvete, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković danas je posjetio Sesvete kako bi porazgovarao o prometnim problemima. Današnji sastanak iniciran je kako bi se ministar osobno uvjerio u neke naše svakodnevne komunikacijske probleme. Ministar je upoznat sa stanjem željezničkog prometa, te potrebama koje već dugi niz godina opterećuju cijelo Prigorje, ali i šire. Zbog toga se udruga, među ostalim, dotakla i sljedećih ključnih točaka: 1. Uređenje željezničkog kolodvora u Sesvetama, smještaj novog stajališta bliže budućem intermodalnom čvorištu te uređenje pripadajućeg sanitarnog čvora 2. Pješačko-biciklistički prijelazi uz bivšu tvornicu Sljeme 3. Denivelacija Jelkovečke ulice 4. Željeznička postaja Sesvetska Sopnica 5. Biciklistička staza Sesvetski Kraljevec (Dugo Selo) – Zagreb 6. Željeznička postaja Sesvetska Selnica Ministar se tijekom razgledavanja kolodvora neugodno iznenadio kada je vidio u kakvom je stanju sesvetski kolodvor i u kakvim uvjetima ljudi čekaju vlak, ali i radnim uvjetima zaposlenih na kolodvoru. Upoznat je i s projektom Zelene i plave Sesvete, posebice u dijelu buduće rekonstrukcije cijelog kompleksa Sljemena sa svim institucijama koje će biti preseljene u taj prostor. Osim pitanja željeznice, informiran je o potrebi nastavka izgradnje brze ceste Popovec – Marija Bistrica koja bi također trebala imati pozitivne učinke na promet kroz samo Sesvete. Kako prenosi portal Sesvete-danas.hr, ministar jer izjavio da on i  njegovo ministarstvo nisu nadležni za gradske, pa tako ni sesvetske cestovne probleme, no informiran je o projektu obilaznice samog centra Sesveta u vidu produžetka Branimirove ulice na čemu se u zadnje vrijeme intenzivno radi i uskoro, možda već i za tjedan dana doznat ćemo i neke novine o određenim pomacima u smislu rješavanja imovinsko pravnih odnosa. Koliko je ovaj sastanak bio važan govori i činjenica da je ministar Butković u Sesvete doveo i svog pomoćnika zaduženog upravo za cestovno – željeznički resor Josipa Bilavera. Uz njih nazočan je bio Zvonko Milas iz Vlade RH, te Toni Biluš, pomoćnik pročenice gradskog Ureda za gospodarstvo. Delegaciju domaćina činili su: Dražen Markota, zamjenik predsjednika Vijeća g.č. Sesvete, Ante Plazonić, koordinaror za izgradnju produžetka Branimirove ulice i čelnici udruge Zelene i plave Sesvete Anto Damjanović i Radoslav Dumančić. Već u petak možemo očekivati sastanak predstavnika Sesveta, navedenog ministarstva, gradskih ureda, željeznice i Hrvatskih cesta. Na taj bi sastanak na kojem će u prvom dijelu nazočiti i sam ministar, svi pozvani trebali donijet konkretne projekte, da se vidi što je sve do sada učinjeno i kako dalje: “To sve što sam ovdje čuo moramo maksimalno ubrzati i zato sam naložio svom pomoćniku da sazove sastanak s konkretnim projektima da se što intenzivnije krene s realizacijom navedenoga. Za novce se nemojte bojati, novaca ima, posebice onih europskih, a nama fale projekti koje bismo financirali europskim novcem, zato je ovo vrlo vrijedno, jer vidim da već imate gotove projekte i stoga ćemo sva ta pitanja o kojima smo danas razgovarali maksimalno ubrzati”, izjavio nam je ministar Butković dodajući kako će i osobno povremeno nadgledati razvoj projekata u Sesvetama. “Domaćini su me upoznali da s 92 tisuće stanovnika, koliko Sesvete broje ovog trenutka, da ste grad bili bi četvrti po veličini u RH i moramo upregnuti sve snage u rješenje danas iznesenoga. Čvrsto vjerujem da bismo sa snažnijim stavljanjem željeznice u funkciju gradskog prijevoza riješili dio cestovnih prometnih problema i dat ću zadatak HŽ-u da porade i na tome, a infrastruktura koje se pri tom mora izvesti svakako će biti prioritet”, zaključio je Butković izrazivši pri tom nadu u zajedničku sinergiju sa Zagrebom.
 • Prijedlog uređenja dječjeg igrališta u Sopnici
  Udruga zagovara moguće uređenje dječjeg igrališta u Sesvetskoj Sopnici. Parcela se nalazi na Velebitskoj ulici, a smatramo da je lokacija interesantna iz nekoliko razloga: blizina osnovne škole i crkve, smještaj uz potok; nedostatak dječjih igrališta; pojednostavljen pristup; Grad Zagreb vlasnik parcele (parcela). Tlocrt prikazuje potrebne sadržaje te jednostavan prijedlog uređenja. Na sjeverozapadnoj strani nalazi se manja opločena površina s pergolom (nadstrešnicom) s pripadajućim klupama i stolovima. Uz pergolu se nalaze stalci za bicikle i česma. Južnije je smješteno nekoliko sprava za dječju igru, a od susjednih kuća ih odvaja zid različitih visina. Staza i igralište mogu predstavljati prvu fazu u uređenju potoka i pripadajućih sadržaja.
 • Prijedlozi drvoreda
  Drvoredi su iznimno bitan element u stvaranju zelenih koridora kod uspostavljanja zelene infrastrukture. Stvaraju ekološku nišu za biljne i životinjske vrste, ali su bitni za ugodu pješaka. Stoga Udruga daje niz prijedloga uređenja drvoreda u Sesvetama. Prvi niz prijedloga uređenja drvoreda u bloku ulica Ljudevita Posavskoga – Slatinska – Kelekova. Navedeni primjeri financijski značajno ne opterećuju gradsku četvrt, ali bi uvelike mogli pridonijeti izgledu Sesveta i stvaranju osjećaja urbaniteta u prostoru. Navedeni primjeri svojim smještajem oslanjaju se na lokaciju provedbe programa proGIreg Horizon 2020. Nastavljamo s prijedlogom uređenja Ninske ulice, točnije uređenje parkirališta uz prugu. Osim drugih ekoloških aspekata, stabla su značajna jer smanjuju pojavu toplinskih otoka. U konkretnom bi slučaju stabla ljeti stvarala hladovinu i smanjila rizik toplinskog udara prilikom ulaska u automobil. Međutim, pritom je bitno odabirati spororastuće vrste, čije se grane neće slomiti prilikom snažnijih udara vjetra. Također, stabla je bitno smjestiti podalje od infrastrukture jer se prilikom svakog kopanja oštećuje korijen te narušava statika stabla. Udruga je MO Novi Jelkovec predložila dovršetak drvoreda lipa u Ulici 144. brigade Hrvatske vojske. Drvored nikad nije dovršen zbog izgradnje obližnje srednje škole. Potrebno je ukloniti dio asfalta, koji je služio kao pomoćni nogostup tijekom izgradnje, a koji više nema funkciju. Osim ekoloških i estetskih razloga, dovršetak drvoreda imao bi i sigurnosnu vrijednost: naime, nesavjesni vozači pješačko-biciklističku stazu koriste kao prečac između dvaju ulica i tako ugrožavaju druge sudionike u prometu. Na ovaj način bi se iste spriječilo u naumu.
 • Brže od Sesveta do Zagreba na biciklu?
  Ideja o biciklističkoj magistrali Zagreb – Dugo Selo postoji nekoliko godina, a prvi se tom temom bavio Sindikat biciklista. Kasnije su tu temu u stručnom radu obradili studenati krajobrazne arhitekture Helene Miholić, Vitorije Šokec Plepelić, Lovre Ćuka i Davida Kramarića te Marijo Spajić koji ju je obradio u širem kontekstu razvoja biciklističke infrastrukture Sesveta. Stručni rad postao prve skupine je prvi studentski rad koji je Grad preuzeo od Agronomskog fakulteta s ciljem realizacije. Predviđeno je da biciklistička magistrala bude duga 23,8 kilometara, a bila bi podijeljena na osam dionica. Radila bi se uz željezničku prugu te bi se tako oživio i sam prostor oko pruge. Projekt je predstavljen 2016. godine, a mi donosimo dio projekta koji se odnosi na dionice koje prolaze kroz Sesvete. Ovaj projekt bi mogao biti od iznimne vrijednosti za Sesvećane jer bi značajno ubrzao biciklističko kretanje prema središtu grada. Također, ova magistrala bi vožnju učinila značajno sigurnijom u odnosu na postojeće stanje, gdje bi se biciklisti trebali kretati iznimno prometnom Zagrebačkom cestom. Nadamo se skoroj realizaciji, s obzirom da ne govorimo o skupoj i kompliciranoj investiciji!
 • Ilegalna odlagališta otpada
  Udruga ukazuje na velik broj ilegalnih odlagališta u Sesvetama koja osim što narušavaju sliku Sesveta, predstavljaju iznimno velik zdravstveni i ekološki problem. Izdvajamo dva smetlište na cesti Popovec –  te veliko odlagalište u Sesvetskom Kraljevcu. Nažalost ovo nisu izdvojeni primjeri ilegalnog odlaganja otpada diljem Sesveta. Osim što moramo prozvati gradske službe koje ovaj problem ne primjećuju, ili odbijaju primijetiti i riješiti, zasigurno moramo prozvati i sve nesavjesne građane koji do ovog stanja i dovedu. Iznimna je sramota na ovaj način uništavati naš okoliš! Komunalni inspektori vrijeme je za proljetno čišćenje! Sugrađani koji radite ovakav nered probudite se i prestanite činiti zlo sebi, svojoj djeci i vašim sugrađanima!
 • Prijedlog uređenja parka Svih Svetih
  Udruga se zalaže za pretvaranje šume, livade i rasadnika u park/perivoj Svih Svetih. Prijedlog se temelji na ostvarenim mogućnostima izgradnje biciklističke putem EU proGIreg programa, a kojem je dugoročni cilj povezivanje Medvednice i rijeke Save. Park se nalazi upravo na toj trasi i pokazuje veliki potencijal za rekreativne i ine sadržaje. Stoga udruga predlaže sljedeći program uređenja: > Izrada projekta uređenja perivoja Svih Svetih > Planiranja etapa izgradnje > Krčenje i čišćenje nepotrebnih i bolesnih stabala i grmlja > Sadnja novih stabala i krajobrazno uređenje prema projektu > Uređenje postojećih staza > Uređenje potoka > Postavljanje klupa > Postavljanje skulptura Prijedlog uključuje izgradnju sadržaja poput ulaza u perivoj, pješačkih staza (prilagođenih roditeljima s djecom i osobama s poteškoćama u kretanju), stazu za bicikliste te staze za sanjkanje. Pritom bi staze unutar parka trebalo povezivati sa stazama i pristupima izvan parka. Nadalje, potrebno je osigurati prijelaze preko potoka u obliku mostova. Prijedlog uključuje i retenciju vode, koja bi omogućila stvaranje jezera. Također, unutar parka bi se mogli nalaziti sportski sadržaji, dječja igrališta, odmorišta. S obzirom na velike prostorne kapacitete, park može osigurati i privatnu ponudu sadržaja, poput adrenalinskog parka, restorana i bistroa, kampa i sl. Rasadnik, dolina Vuger potoka i šuma Divjača mogli bi po prijedlogu Udruge zelene i plave Sesvete postati uređeni Perivoj Svih Svetih! Sesvetski Maksimir i Bundek na jednom mjestu! Ako Vam se ideja sviđa, podržite nas!
 • Produžetak Ulice kneza Branimira

  Na inicijativu članova udruge u gradskoj skupštini i u gradskom vijeću pokrenuto je pitanje produžetka Branimirove ulice, svojevrsne zaobilaznice oko Sesveta. Izgradnjom ceste rasteretilo bi se središte Sesveta od automobilskog prometa. Osim inicijative za izgradnje, tražilo se revidiranje projekta zbog nelogičnosti. Temeljem inicijative na gradskoj razini je osnovano povjerenstvo za provedbu projekta Branimirove.

  http://www.sesvete-danas.hr/vijesti/uz-branimirovu-do-glibokog-jarka-vodstvo-sesveta-zeli-i-vukovarsku-do-sesveta-7389

  S obzirom na česte upite vezane uz smještaj koridora Branimirove te njenog mogućeg izgleda, odlučili smo vam ponuditi nekoliko shematskih prikaza iste. Unaprijed moramo istaknuti da je ovo predodžba udruge s obzirom na dostupne informacije. Stvarni izgled Branimirove utvrdit će se projektnom dokumentacijom. Međutim, građani imaju značajnu ulogu u odlučivanju o svojoj (neposrednoj) okolici. Svaki projekt trebamo gledati kao dugoročno rješenje koje ostavlja trajni trag u prostoru i definira ga. Stoga ne smijemo olako prihvaćati djelomična rješenja, već trebamo pronaći rješenje koje će postići kompromis između zaštite okoliša i napretka infrastrukture. Vi ste već pokazali da su alternative moguće! Više informacija o Generalnom urbanističkom planu na: https://geoportal.zagreb.hr/Karta?tk=2
 • ZIPS u Eko zoni: ilegalna sječa šuma

  Tijekom svoga rada, Udruga ukazuje na ilegalnu sječu šuma na području Sesveta te o tome obavještava dežurne službe. Posebice se istaknula sječa na području šume Divjača, za koju je udruga predložila kao uređeni park te šume u blizini obuhvata proGireg projekta (18.10. 2017. – nastup na nacionalnoj televiziji), uz naselje Novi Jelkovec, koje pokazuje izniman potencijal za uređenje parka i zelenog koridora prema središtu Sesveta (21. 3. 2018.).

  https://www.youtube.com/watch?v=UmG1URdaw_s&feature=youtu.be

  Članovi naše udruge sudjelovali su u emisiji Eko zona na HRT-u i govorili o problemima ilegalne sječe na području Brestja. Više o emisiji: http://blog.hrt.hr/410872/protunaravna-nenaravnost
 • Prijedlozi pješačko-biciklističkih staza u Sesvetama
  Kada je u pitanju problem prometa u Sesvetama, često se fokusiramo isključivo na automobilski promet, u potpunosti zanemarujući druge oblike prijevoza. Tu možemo govoriti o raznim oblicima javnog prijevoza, pješačenju ili bicikliranju. Oslanjanje na automobilski promet je neodrživo i iracionalno. Dobar pokazatelj razvijenosti društva je upravo ovisnost o automobilu i stupanj razvijenosti javnog prijevoza i biciklističke infrastrukture. Udruga se tijekom svog postojanja zalagala za izradu biciklističke infrastrukture na području Sesveta. Pritom je prvenstveno ukazivala na potrebu povezivanja Medvednice i rijeke Save pješačko-biciklističkim koridorima duž potoka Vugera, kao inicijalni začetak kvalitetne infrastrukture. Dugoročni cilj je povezivanje svih dionica u jedinstveni sustav povezivanjem sa Zagrebom, međunarodnom biciklističkom magistralom Greenway uz rijeku Save te formiranje intermodalno čvorišta u središtu Sesveta. Svojim zalaganjem stvorena je inicijativa za pješačku biciklističku stazu uz potok Vuger, na temelju koje je raspisan natječaj za izradu projekta i uređenja. S obzirom na prostorne kapacitet kojima raspolažemo u Sesvetama, Udruga se zalaže za kontinuirano i cjelovito uređenje pješačko-biciklističke infrastrukture. Ova infrastruktura podrazumijevala bi potrebnu organizaciju prostora sukladno Pravilniku o biciklističkoj infrastrukturi. Svoje prijedloge predstavili smo članovima vijeća gradske četvrti, a pojedine prijedloge smo odlučili i izložiti. Prvi prijedlog je uređenje pješačko-biciklističke staze na Varaždinskoj ulici uz Gliboki (Duboki) jarak, ali i u cijeloj njenoj dužini. Ova dionica iznimno je opasna za kretanje, zbog čega ju većina građana izbjegava. Ovom stazom omogućili bismo stanovnicima Popovca brže kretanje prema Sesvetama, pogotovo jer govorimo o kratkoj dionici. Biciklistička staza trebala bi biti dio šire infrastrukture i omogućiti neovisnost spram motoriziranog prometa. Na inicijativu udruge Zelene i plave Sesvete započeti su razgovori o rješavanju problema željeznice u Sesvetama. Tijekom razgovora inicirala se i realizacija biciklističke magistrale Sesvete (Dugo Selo) – Zagreb, koja bi bila smještena sa sjeverne strane pruge. U prilogu izlažemo prijedlog mogućeg uređenja navedene magistrale. Paralelno s magistralom uz prugu, uređenje staze na dužini Zagrebačka – Bjelovarska – Dugoselska značilo bi povećanje sigurnosti u kretanju pješaka i biciklista. Za navedenu dionicu već je raspisan natječaj za uređenje, što ne mora nužno značiti izvedbu u skladu s Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi (što vidimo na primjeru brojnih staza u Sesvetama, ali i u Gradu). Stoga već sada sugeriramo odvojenje pješačkog i biciklističkog prometa zelenim koridorom, unutar kojeg bi se mogao posaditi drvored. Ovom stazom omogućili bismo stanovnicima Sesvetskih Sela brže kretanje prema Sesvetama. Biciklistička staza trebala bi biti dio šire infrastrukture i nadovezivati se spojevima na buduću biciklističku magistralu uz prugu na prihvatljivim udaljenostima. Značajnim uspjehom smatramo da je na inicijativu udruge donesena odluka o uređenju pješačko-biciklističke staze uz potok Vuger. Staza će povezati Zagrebačku ulicu i rasadnik Brestje, koji bi trebao postati glavni sesvetski park. Radovi na stazi su prema obećanju gradske uprave trebali početi već početkom svibnja, no trenutno je u fazi raspisivanje natječaja za izvedbu. Na temelju toga udruga izlaže svoj prijedlog mogućeg rješenja navedene staze, koja osim odvojenja pješaka i biciklista predviđa i krajobrazno uređenje cijele dionice potoka (što drvoredima, što drugim načinima oblikovanja). Uz staze bi trebalo predvidjeti odmarališta i druge popratne sadržaje. Ovom stazom omogućili bismo stanovnicima Sesveta brže kretanje kroz središte Sesveta, ali i ugodnu rekreaciju. Biciklistička staza trebala bi biti dio šireg konteksta povezivanja Medvednice i Save.
 • Pješačko-biciklistička staza Vuger
  S obzirom na česte upite o smještaju buduće pješačko-biciklističke staze, odlučili smo izraditi jednostavan prikaz iste. Staza će se nalaziti s istočne strane Vuger potoka, a stvarni oblik staze ovisit će o izvedbenom projektu.
 • Sesvetska rezglednica
  U danima kad nam Zelene i plave Sesvete zatrpavaju građevinskim otpadom, upućujemo dragim Sesvećanima jednu šarenu i razigranu razglednicu, jedan prozračni Pozdrav iz Sesveta. Razglednicu namijenjujemo svim ljudima dobre volje koji Sesvete nose u srcu. Pozdrav i posebna zahvala Sesvećaninu Juri Stubliću  koji nam je dopustio korištenje njegove lijepe i poticajne pjesme Dom. Pozdrav i hvala Croatia Recordsu koja nam je dopustila javnu objavu ove pjesme koju predlažemo za himnu Zelenih i plavih Sesveta.
  34436321_1697252170395032_3645888211613384704_n Dragi Sesvećani u duhu dobrih starih običaja pošaljite ovu lijepu razglednicu svojim najmilijim. I čuvajte nam Sesvete, jer one su naš DOM.
    https://www.youtube.com/watch?v=ZvdL8pzYFDc
 • Ilegalno odlaganje građevinskog otpada u Sesvetama

  Nastavak šokantnog otkrića: Devastacija Sesveta i izvor zagađenja snimljeni iz zraka

  Hodogram događanja
  1. 4. 2018.

  Uočena veća količina otpada na području buduće ceste 6 u neposrednoj blizini bivše tvornice Sljeme. Obaviješteni komunalni redari.

  1. 4. 2018.

  Udruga Zelene i plave Sesvete organizira strojno usitnjavanje (malčiranje) raslinja kako bi se dijelom očistio koridor ceste 6 (naziv buduće spojne ceste između Novog Jelkovca i Industrijske ceste prema UPU – Gospodarska zona Sesvete Sjever). Tijekom čišćenja primijećenja je veća količina građevinskog otpada na parcelama u gradskom i državnom vlasništvu, a o tome su obaviješteni građani putem Facebook stranice Udruge, ali i gradske službe. Tijekom narednih dana građani putem Facebook stranice obavještavaju Udrugu o navažanju veće količine novog građevinskog otpada. Udruga ponovno upozorava gradske komunalne službe, ali i gradsku četvrt te o tome ponovno piše na Facebook stranici.

  U narednom razdoblju građani sustavno obavještavaju o kretanju kamiona na trasi kroz Sesvetsku Sopnicu ili putem Zagrebačke ulice te upozoravaju na rušenje Minara na ulici kneza Branimira (Dubrava).

  1. 5. 2018.

  Izlaskom na teren, članovi Udruge uočavaju da tip otpada na ilegalnom odlagalištu u Sesvetama odgovara otpadu kod bivšeg postrojenja Mlinara. Građanin obavještava Udrugu da je uočio kamion kako istovara otpad na lokaciji u Sesvetama i iskaz upotpunjuje fotografijama. Drugi građanin obavještava da ista tvrtka deponira otpada na lokaciju Sesvetskom Kraljevcu i iskazu prilaže fotografije. Komunalni redari ponovno su obaviješteni. Primjećuje se trend ilegalnog odlaganja opasnog i građevinskog otpada diljem gradske četvrti Sesvete.

  1. 5. 2018.

  Na dojavu građana Udruga obavještava komunalne redare i policiju da kamion kreće s lokacije Mlinara istovariti građevinski otpad. Vozilo registracijskih oznaka ST-845-SK policija uočava u djelu i proveden je zapisnik.

  1. 5. 2018.

  Članovi Udruge izlaze na lokaciju utovara kod Mlinara te na lokaciju istovara u Sesvetama te fotografijom zabilježavaju razmjer devastacije.

  1. 5. 2018.

  Član Udruge pozvan je na razgovor u policijsku postaju kako bi dao iskaz.

  1. 5. 2018.

  Građani obavještavaju Udruge o novim lokacijama odlaganja otpada u Ivanjoj Reci te prilažu fotografije. Ponovno je riječ o istoj građevinskoj tvrtci, a o istome su obaviještene službe.

  1. 5. 2018.

  Novinarska konferencija s gradonačelnikom Bandićem na lokaciji u Sesvetama. Gradonačelnik građanima obilazi lokaciju i obećava rješavanje pitanja otpada i snažno sankcioniranje počinitelja.

  http://www.sesvete-danas.hr/vijesti/na-htv-u-o-sesvetskim-ilegalnim-odlagalistima-otpada-video-8093

  1. 6. 2018.

  Započinje djelomično uklanjanje otpada na privatnim parcelama. Postavljene su prepreke kako bi se spriječio dovoz novog građevinskog i drugog otpada. Komunalni redari, inspekcija MZOE i građevinska inspekcija u zajedničkoj akciji.

  1. 6. 2018.

  Udruga Zelene i plave Sesvete ponovno u zajedničkoj akciji s tvrtkom Zeleni svijet organizira strojno usitnjavanje (malčiranje) raslinja kako bi se dijelom očistio koridor ceste 6.

  1. 6. 2018.

  Udruga zaprimila službeni izvještaj o akcijama inspekcije MGPU i MZOE kojim se zaključuje da se obrađuje predmet ilegalnog odlaganja otpada. Adresirani su gradska četvrt Sesvete te mjesni odbor Sesvetska Sopnica.

 • Klizalište u Sesvetama

  Na inicijativu i prijedlog članova udruge tijekom Adventa 2017. godine po prvi puta organizirano klizalište u Sesvetama. Osim realnih potreba za klizalištem, njegova lokacija je strateški smještena na javnom parkiralištu u Sesvetama, u neposrednoj blizini bivše tvornice Sljeme. Na taj način se građane približilo prostoru i osvijestilo o potencijalima istoga.