Tribina o prometu: prijedlozi brzo unaprjeđenja

U ponedjeljak 20. rujna u 19:00 sati u prostorijama udruge ugostili smo gospodina Zdenka Lanovića, inženjera prometa te vijećnike gradske četvrti Sesvete iz različitih političkih opcija. Poziv je upućen svim vijećnicima gradske četvrti. Gospodin Lanović je pokazao interes da našim vijećnicima predstavi mogućnosti brzih intervencija u prostoru, gdje bi se manjim zahvatima na postojećoj prometnoj infrastrukturi postigao značajan rezultat u ubrzavanju protočnosti. Poseban fokus stavljen je na Ljudevita Posavskog / Zagrebačku / Bistričku, kao glavne točke zagušenja u sesvetskom prometu. Nakon kratke prezentacije razgovaralo se o drugim mogućim prometnim rješenjima te kako bi se ona mogla odraziti na sesvetski prostor.

Tribina o prometu: produžetak Branimirove

U utorak 7. rujna u prostorijama udruge ugostili smo predstavnike tvrtke IGH, koja je uvedena u projektiranje nastavka Branimirove od Brestovečke do Varaždinske. Podsjetimo, Udruga je 20. travnja 2021. godine javno istupila vezano uz potencijalnu problematiku realizacije ove faze projekta u onom obliku kako je predviđeno idejnim projektom, a primarno zbog činjenice da nisu uzete u obzir prostorne datosti te potencijalnih negativnih utjecaja na okoliš. Udruga je pozvala nadležne urede i tvrtku IGH na terenski obilazak lokacije, nakon čega je u komunikaciji s uredom i projektantima dogovoreno da će tvrtka ponuditi varijantna rješenja. Varijanta rješenja su trebala ponuditi proširenje prolaza povećanjem vijadukata i uzimanjem u obzir činjenicu da je ovo najvažnija zelena i rekreacijska zona Sesveta. Prvotno predviđeno rješenje imalo bi nesagledive negativne posljedice po prostor. Projektanti i ured su na poziv odgovorili te su izrađene dvije nove varijante uređenja Branimirove.

Na sastanku su, osim predstavnika IGH, prisustvovali pozvani predstavnici Vijeća gradske četvrti Sesvete, gospodin Zdenko Lanović, prof. dr. sc. Mladen Jošić, dekan Arhitektonskog fakulteta prof. dr. sc. Bojan Baletić, članovi udruge te gospodin Borislav Samec, portal Sesvete-danas. Sastanak je organiziran na inicijativu udruge, a sa željom da projektanti i resorni ured predstave članovima udruge, ali i stanovnicima Sesveta, varijantna rješenja nastavka Branimirove u dolini Vuger potoka. Udruga je poziv za prezentaciju uputila prema gospodinu Krunoslavu Tepešu iz Sektora za promet, nakon čega je komunikacija izravno nastavljena s gospođom Natašom Mujčić Sukalić iz IGH.

Tvrtka IGH izradila je tri varijanta rješenja. Od toga je prvo rješenje izrađeno sukladno originalnom idejnom projektu, a koji u potpunosti poništava šume i dolinu, ali i logične pješačko-biciklističke puteve. Drugo rješenje (varijanta 1) smanjuje negativan utjecaj prometnice, no i dalje ne nudi prikladan optimum u vidu negativnog utjecaja na prirodni okoliš. Prolazi više ne poništavaju prostorni kontekst, no i dalje ne ostvaraju adekvatnu slobodu kretanja. Udruga nikako ne može podržati rješenje iz idejnog projekta, niti prvo varijantno rješenje. Treće rješenje (varijanta 2) nudi značajno veću slobodu kretanja i manjeg negativnog utjecaja na okoliš te se od sva tri rješenja može smatrati najoptimalnijim i, u kontekstu postojeće lokacijske dozvole, jedinim prihvatljivim rješenjem.

Nakon prezentacije je uslijedila diskusija o detaljima projekta i mogućnostima izmjena, poput spoja pješačko-biciklistička staze i Branimirove i produžetka „crvene staze“ s ciljem povezivanja na Branimirove (nije predmetom projekta). Također, diskutiralo se o cost-benefit odnosima, s obzirom na to da će Branimirova, neupitno o kojoj vrsti rješenja govorimo, imati negativne posljedice na prirodni okoliš, a dovedeno je u pitanje je li potrebno tražiti rješenje Branimirove u kontekstu postojeće lokacijske dozvole (realizacija spoja bliže Kašinskoj izmicanjem koridora ceste). Istaknuto je da će Branimirova u ovom obliku imati višestruko veću propusnu moć u odnosu na Kašinsku, a da bi u perspektivi povlačenja sredstava iz Europske unije bilo potrebno provesti studiju izvodljivosti ovakvog projekta. Nadalje, propitivale su se mogućnosti realizacije drugih prometnica kao alternativnih pravaca za rješavanje prometnih gužvi u Sesvetama te potrebe izmjena prostorno-planske dokumentacije i aktualizacije, pogotovo iz perspektive da su Sesvete gotovo utrostručile u posljednjih tridesetak godina.

Članovi udruge su nadalje zainteresirani za suradnju s Gradom i IGH u vidu diseminacije projekta i uključivanja građana po pitanju potrebe realizacije produžetka Branimirove. U slučaju daljnjeg nastavka projektiranja produžetka Branimirove i odluci o njenoj eventualnoj realizaciji prema postojećoj lokacijskoj dozvoli, Udruga će zastupati ideju veće prozračnosti prostora, kako kratkoročnim gledanjem na problem ne bismo u potpunosti uništili ovaj dragocjeni zeleni koridor. Vjerujemo da su svi Sesvećani upoznati s važnosti realizacije Branimirove, ali da jednako tako pridaju veliku važnost svom okolišu i prostoru za rekreaciju. Vjerujemo da će u perspektivi sufinanciranja ovakvog projekta iz sredstava EU morati biti istaknuto očuvanje okolišnih vrijednosti te benefita za svakodnevni život Sesvećana.

U prilogu su tri vizualizacije Branimirove:- sukladno idejnom projektu (nasip preko cijele doline); – varijanta 1, koja predviđa uske vijadukte i situaciju ne mijenja značajno; – varijanta 2, koja predviđa vijadukte veće širine, a koji dolinu Vuger potoka i šumu ostavljaju prohodnom i prozračnom te koja predviđa manje usjeke u okolna brda.Udruga će zastupati ideju veće prozračnosti prostora, kako kratkoročnim gledanjem na problem ne bismo u potpunosti uništili ovaj dragocjeni zeleni koridor. Vjerujemo da su svi Sesvećani upoznati s važnosti realizacije Branimirove, ali da jednako tako pridaju veliku važnost svom okolišu i prostoru za rekreaciju. Jednako tako, vjerujemo da će u perspektivi sufinanciranja ovakvog projekta iz sredstava EU morati biti istaknuto očuvanje okolišnih vrijednosti te benefita za svakodnevni život Sesvećana.

Biciklistička infrastruktura – problematika novih stajališta

Unatoč činjenici da aktualna zagrebačka vlast vrlo jasno naglašava važnost održive mobilnosti, s posebnim naglaskom na biciklističku infrastrukturu, nadležne institucije nastavljaju politike prethodne vlasti. Nove autobusne postaje grade se nasred biciklističkih staza u Novom Jelkovcu. Nadamo se pravodobnoj reakciji nadležnih tijela u rješavanju navedenog, ali i drugih, slučaja koji se protive Pravilniku o biciklističkoj infrastrukturi.

Prijedlog uređenja pješačko-biciklističke staze od Sesveta do Vugrovca Donjeg

Kolaž uređenja – Mali potok

Udruga Zelene i plave Sesvete iznosi prijedlog uređenja pješačko-biciklističke staze u dionici od Rasadnika „Brestje“ na jugu do spoja sa Zlatarskom ulicom u Vugrovcu Donjem. Prijedlog uređenja pješačko-biciklističke staze uključuje preuređenje puteva javnog dobra te njihovo privođenje novoj funkciji; izgradnju nekoliko većih odmorišta s pratećom infrastrukturom te većeg broja manjih lokacija za odmor; pješačko-biciklističke mostove te druge sadržaje.

Kolaž prijedloga uređenja – Vuger potok

Ovaj prijedlog integrativni je dio prijedloga uređenja pješačko-biciklističke staze od rijeke Save (spoj na Greenway) do Medvednice, a kao dijela uređenja cjelovite biciklističke infrastrukture Sesveta (odnosno Zagreba). Prijedlog uređenja cjelovite rute nalazi se u nastavku. Prijedlog uređenja ove dionice uključuje cjelovito idejno rješenje (prikazano na dostupnoj katastarskoj osnovi) te detalje uređenja u većem mjerilu (prikazano na dostupnom orto-foto prikazu).

Širina staze

Sjeverno od prijelaza Malog potoka

 • 4m
 • Pješak i biciklist se nalaze u istoj ravnini – korištenje dionice kao rute s reguliranim načinom i brzinom kretanja
 • S obzirom na manji intenzitet korisnika te karakteristične uvjete gdje put prelazi u nejasno definiranu ulicu, predvidjeti svojevrsni oblik kolno-pješačke (shared space) površine
 • Od ulice Zagošće prema sjeveru omogućiti kretanje osobnih automobila kako bi se omogućio pristup kućama
 • Horizontalna signalizacija na sredini koja označava dva smjera kretanja te upućuje korisnike na zajedničko korištenje (snižavanje brzine i sl.)
Primjer pješačko-biciklističke staze i platforme/odmorišta iznad vodene površine

Sjeverno od MO Dobrodol

 • 4m
 • Pješak i biciklist se nalaze u istoj ravnini s obzirom na manji intenzitet korisnika (zajednički prostor pješaka i biciklista

Južno od prijelaza Malog potoka

 • 4,5 m
 • Horizontalna i vertikalna signalizacija u skladu s Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi
 • Visinska razlika između pješačke i biciklističke staze 8 cm, razgraničeno rubnjakom

Materijal

 • Korištenje vodopropusne podloge u izgradnji staza (mogućnost procjeđivanja oborina u tlo)
 • Omogućiti pristup osobama s invaliditetom
Primjer uređenja većeg godmorišta

Signalizacija

 • Oznake mjesta i udaljenosti (prilagođene pješačkoj perspektivi) kod svakog račvanja i priključaka
 • Onemogućiti kretanje motornih vozila – postavljanje prepreka i nadzora
 • Podna rasvjetna, izuzev lokacija uz odmorišta
Primjer krajobraznog uređenja vodna područja
Primjer uređenja staze uz vodenu površinu

Imovinsko-pravni odnosi

 • Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i otkup (dijela) čestica za realizaciju staze u punom predviđenom profilu (4 i 4,5 m) te pripadajućih odmorišta i priključaka na stazu
Primjer uređenja većeg odmorišta

Odmorišta i spojevi

 • Smještaj klupa na ključnim lokacijama (predviđeno idejnim, a kasnije i detaljnijim projektima) – karakteristični i estetski privlačni pogledi, proširenja čestice, uređene krajobrazne površine
 • Uklanjanje postojećeg prijelaza preko Velikog potoka (zemljani nasip preko betonske cijevi) te izgradnja pješačko-biciklističkog mosta u ravnini s ostatkom staze (ili više) uz očuvanje postojećih krajobraznih vrijednosti u prostoru (zaštita okolnog raslinja, pogotovo žalosne vrbe)
 • Izgradnja priključka pješačko-biciklističkog mosta preko potoka Vuger – omogućiti pristup preko Kašinske ceste (ključno osiguravanje priključaka s Kašinske i Vugrovečke ceste – postizanje integrativne biciklističke infrastrukture)
 • Sadnja stabala na svim proširenjima (gdje to omogućuju uvjeti i odrednice upravljanja Vuger potokom). Odabir sadnica karakterističnih za vodna područja
 • Podizanje drvoreda i postavljanje većeg broja klupa
 • Račvanje staze na pješačku i biciklističku – stvaranje odmorišta „Mali potok“s pristupom pitkoj vodi (česma), pumpi za zrak, nadstrešnicom i mjestom za boravak
 • U dionici sjeverno od prijelaza Malog potoka, Na križanju Dobrdolskog odvojka i Dobrodolske ceste do MO Dobrodol horizotalnom i vertikalnom signalizacijom označiti kretanje biciklista u prostoru – usporiti prometi podizanjem razine ceste od križanja do MO
 • Omogućiti spoj staza kroz dvorište MO te osigurati pristup pitkoj vodi i pumpi za zrak
 • Spoj preko Grohovečke ulice na Zlatarsku cestu – omogućiti prijelaz
 • Uz odmorišta i karakteristične lokacije moguć je smještaj skulptura i instalacija svjetovnog ili religioznog karaktera

Prijedlog uređenja staze

Prijedlog uređenja pješačko-biciklističke staze upućen je na Vijeće gradske četvrti Sesvete te Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša.

Promet u Sesvetama – prijedlozi unaprjeđenja

0055

Udruga Zelene i plave Sesvete je uputila Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture dopis s prijedlozima unaprjeđenja sesvetskog prometa. Prijedlozi se odnose na unaprjeđenje stanja u prometu, koji su isključivo u domeni navedenog ministarstva i institucija kojima je navedeno ministarstvo nadležno (Hrvatske željeznice, Hrvatske ceste i sl.). Dakle, u ovom dopisu se ne osvrćemo na realizaciju produžetka Branimirove i drugih gradskih projekata.

U nastavku slijede prijedlozi uređenja infrastrukture u Sesvetama:

 1. Željeznički kolodvor i realizacija intermodalnog čvorišta
 2. Denivelacija Kelekove ulice za pješačko-biciklistički promet
 3. Denivelacija Jelkovečke ulice za automobilski promet
 4. Željeznička postaja Sesvetska Sopnica – u fazi realizacije
 5. Biciklistička magistrala Borongaj – Dugo Selo (Sesvetski Kraljevec)
 6. Željeznička postaja Sesvetska Selnica – u fazi projektiranja
 7. Brza cesta Popovec – Marija Bistrica (Kašina)
 8. Denivelacija Strojarske ceste

img_2072

1. ŽELJEZNIČKI KOLODVOR – INTERMODALNO ČVORIŠTE

Željeznički kolodvor u Sesvetama potrebno je rekonstruirati i prilagoditi suvremenim  potrebama građana. Postojeća zgrada kolodvora gotovo je u ruševnom stanju i nije prihvatljiva za gradsku sredinu unutar koje se nalazi. Pristup kolodvoru i peronima je neadekvatan i opasan za kretanje, a zapadni dio kolodvora koristi se kao ilegalno parkiralište i odlagalište otpada. Sanitarni čvorovi odvojeni su od glavne zgrade i potpuno su devastirani. Broj tračnica je prevelik, pogotovo otkako je kolodvor izgubio funkciju ranžirnog kolodvora nakon uklanjanja gospodarskih sadržaja u neposrednoj okolici – potrebno je smanjiti broj tračnica kako bi pristup pješacima bio lakše dostupan. Također, potrebno je urediti pješačko-biciklističke prijelaze. Predlaže se izmještaj zgrade kolodvora zapadno od postojeće lokacije, bliže prostoru bivše tvornice Sljeme.

 1. PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKI PRIJELAZI

Pješacima i biciklistima nužno je omogućiti neometan prijelaz iznad ili ispod pruge zbog nedostatne prometne povezanosti sjever-jug te nedostatnog broja prijelaza preko željeznice. Navedeno se odnosi na gotovo cijelo područje Sesveta, a posebice na njegovo središte gdje se kreće velik broj građana. Jedan od glavnih prijelaza polazi iz smjera Novog Jelkovca, Kelekovom ulicom, gdje se trenutno nalazi neadekvatan prijelaz prema budućem središtu (na području bivše tvornice Sljeme) te prema sajmištu. Predlaže se izgradnja pothodnika koji bi omogućio neometano kretanje pješacima, s naglaskom na osobe s invaliditetom, te biciklistima.

 1. DENIVELACIJA JELKOVEČKE ULICE

Kako bi se dijelom rasteretio automobilski promet u Sesvetama, potrebno je izgraditi denivelaciju Jelkovečke ceste u blizini sajmišta. U Sesvetama trenutno postoji jedan nadvožnjak (produžetak ulice Ljudevita Posavskog), s vrlo jasnim infrastrukturnim ograničenjima.

28871794_1604269346359982_2812015250307127952_n

 1. ŽELJEZNIČKA POSTAJA SESVETSKA SOPNICA

Nakon ishođenja građevinske dozvole te izrade glavnog projekta, pristupilo realizaciji željezničke postaje u Sesvetskoj Sopnici.

 1. BICIKLISTIČKA MAGISTRALA BORONGAJ – DUGO SELO (SES. KRALJEVEC)

Izgradnjom navedene navede biciklističke magistrale u postojećem koridoru zaštitnog zelenila sa sjeverne strane pruge nastala bi glavna biciklistička magistrala istočnog dijela Zagreba. Postojeći koridor omogućava gotovo neometano kretanje biciklista, a izgradnjom bi se osigurali dodatni servisni putovi uz prugu, onemogućilo zarastanje vegetacije te smanjilo odlaganje ilegalnog otpada. Pruga bi omogućila kretanje velikog broja stanovnika, a za predviđenu magistralu je već izrađen prijedlog rješenja u suradnji Grada Zagreba i Agronomskog fakulteta.

28870937_1604269353026648_5694370966180310178_n

 1. ŽELJEZNIČKA POSTAJA SESVETSKA SELNICA

Potrebno je ishoditi građevinsku dozvolu te pristupiti izradi, a potom pristupiti realizaciji željezničke postaje u Sesvetskoj Selnici.

28795649_1604268959693354_7558773287884340516_n

 1. Brza cesta Popovec – Marija Bistrica (Kašina)

Brza cesta Popovec – Marija Bistrica, s naglaskom na realizaciju dionice od Popovca do Kašine, ključna je za rasterećenje automobilskog prometa iz smjera Krapinsko-zagorske županije prema središtu Sesveta. Naime, realizacijom ove brze ceste automobili bi se usmjerili na zagrebačku zaobilaznicu, umjesto da ulaze u središte Sesveta, čime bi se rasteretio dio prometa na ključnim sesvetskim križanjima.

1

 1. Denivelacija Strojarske ceste

Kako bi se dijelom rasteretio automobilski promet u središtu Sesveta, potrebno je izgraditi denivelaciju Strojarske ceste. Denivelacijom Strojarske ceste velik dio prometa iz smjera istoka Sesveta te Zagrebačke županije usmjerio bi se na autocestu i zagrebačku obilaznicu. Trenutno se ove pružne prijelaze izbjegava zbog dugog čekanja.

2

Fotografija sesvetskog kolodvora i okretišta autobusa

71753287_2465205073599734_1197084308259471360_o