Greenway – spoj Sesvete

Kad je najavljen projekt Greenway, članovi udruge Zelene i plave Sesvete, ali i velik broj Sesvećana koji prati rad naše udruge, razveselio se ovim vijestima. Međutim, razvojem projekta i informacijama kojima raspolažemo, pojavila se određena bojazan da se ova vijest neće značajno pozitivno odraziti na stanovnike Sesveta.

Naime, nastalo je prevladavajuće uvjerenje da neće biti ostvaren odgovarajući spoj iz smjera Sesveta prema rijeci Savi. Kao građani Grada Zagreba htjeli bismo iznijeti svoja razmišljanja, potencijalne probleme razvoja projekta te iznijeti pojedine sugestije. Pritom se nadamo da će se osporiti naše bojazni te da će ovaj projekt biti u svrsi dobra za sve građane Grada Zagreba, uključujući i one koji žive na njegovoj periferiji.

Studija Greenway – državna glavna biciklistička ruta

Na početku bismo voljeli istaknuti neke točke studije Greenway – državna glavna biciklistička ruta, koje smo doživjeli kao polazišta za kasnija razmišljanja:

 1. Investicijski projekt obuhvaća skupinu aktivnosti koje zajednički čine cjelinu, a te aktivnosti su:
 • Priprema projektne dokumentacije
 • Upravljanje projektom i administracija (uključujući javnu nabavu)
 • Građenje biciklističke prometnice sa pripadajućim spojevima na mostove i postojeću biciklističku i cestovnu infrastrukturu
 • Opremanje prometnice
 • Promocija i vidljivost prometnice

Projektom se promiče održivi promet, podiže se sigurnost prometa te se osigurava bolja povezanost biciklističkih prometnica na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

 1. Krajnji korisnici projekta su:
 • Stanovnici grada Zagreba (790.017)

– iako je naveden grad Zagreb, što podrazumijeva gradsko naselje Zagreb, vjerujemo da se odnosi na stanovnike Grada Zagreba, što uključuje i stanovnike gradske četvrti i naselja Sesvete. Nadamo se da realizacija ipak neće ukazati da se odnosilo isključivo na gradsko naselje Zagreb

 • Stanovnici Zagrebačke županije (317.606)
 • Poduzetnici koji se nalaze na širem području nove biciklističke prometnice (82.3893 )
 • Turisti i turistički djelatnici
 1. Očekivani rezultati projekta su:
 • Unapređenje biciklističke mreže Grada Zagreba i Zagrebačke županije
 • Povećanje broja korisnika bicikla kao sredstva prijevoza u dnevnim putovanjima / migracijama
 • Povećanje sigurnosti prometa
 • Smanjenje prometnih gužvi
 • Porast kvalitete života stanovnika
 • Smanjenje zagađenja zraka ispušnim plinovima
 • Povećanje atraktivnosti vizualnog identiteta Grada Zagreba i Zagrebačke županije
 • Unaprjeđenje turističke ponude
 • Povećanje broja posjetitelja i turista
 1. Opći ciljevi projekta GREENWAY – Državna glavna biciklistička ruta br.2, proizlaze iz prethodno opisane problematike, a oni su:
 2. Unaprjeđenje i povezivanje gradske, regionalne i državne biciklističke mreže u svrhu promicanja održive urbane mobilnosti Grada Zagreba i Zagrebačke županije
 3. Unaprjeđenje podjele vidova prometa u korist ekološki prihvatljivog biciklističkog prometa, povećanje razine uslužnosti i osiguranje kvalitete usluge.

Sesvetski kontekst

Kada govorimo u okvirima Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi, bitno je istaknuti načelo cjelovitosti biciklističke infrastrukture. Sukladno članku 5. Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi, u dijelu koji se bavi planiranjem biciklističke infrastrukture, točka (1), među ostalim, govori o cjelovitosti i izravnosti biciklističke infrastrukture, dok točka (4) govori kako se cjelovitost biciklističke mreže osigurava međusobnim povezivanjem biciklističkih prometnih površina u biciklističku mrežu i njihovom integracijom u cestovnu mrežu.

greenway

Kako se može primijetiti iz isječka slike 6. iz studije, Mreža biciklističkih staza i traka u Gradu Zagrebu, u kontekstu istoka Grada Zagreba nije moguće govoriti o navedenim načelima cjelovitosti. Kontakt između središta Zagreba i Sesveta je trenutno nepostojeći (plavi okvir), dok su postojeće staze unutar okvira fragmentirane i često nisu usklađene s Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi. Iako je moguće diskutirati o optimalnijim opcijama povezivanja Zagreba i Sesveta, smatramo da je potrebno ispitati i iskoristiti sve mogućnosti povezivanja te ih doživjeti kao faze izgradnje cjelovite infrastrukture Grada Zagreba. Ostvarenje biciklističke magistrale uz željeznicu, za koji već postoji izrađeni projekt, bi dakako bila idealnija opcija i obuhvatila bi veliki broj građana. Međutim, izdvajanjem sredstava za izgradnju pristupne staze na Greenway ostvarila bi se iznimno bitna vertikala koja bi povezala Savu i Medvednicu.

Sljedećim točkama nastojat ćemo objasniti i opravdati važnost ostvarenja pristupne staze na Greenway u najranijoj fazi realizacije projekta, kao temelja za cjelovitost biciklističke mreže istoka Zagreba:

 1. Cirkularnost staze Greenway kao temelj za ostvarenje cjelovite biciklističke mreže
 2. Povezivanje Medvednice i Save kao jedinstvenog prirodnog sustava
 3. Imovinsko-pravni odnosi i postojeća infrastruktura
 4. Sprečavanje ilegalnih odlagališta
 5. Cikloturizam
 6. Kulturno značenje – Rimska cesta

 

 1. Cirkularnost staze Greenway kao temelj za ostvarenje cjelovite biciklističke mreže

Projekt staze Greenway u Gradu Zagrebu predviđa realizaciju staza na obje obale rijeke Save i povezivanje s postojećom infrastrukturom. S obzirom na postojeće medijske najave i naznake te čitajući studiju, to u praksi znači povezivanje isključivo na mjestima gdje su za to već ostvareni uvjeti, odnosno ne predviđa se izgradnja novih pristupnih staza ili se predviđa isključivo izgradnja staza manjeg mjerila. Trenutno najbliži priključci nalaze se kod Domovinskog mosta, što je otprilike pet kilometara zračne linije od najbliže točke gradske četvrti Sesveta.

S obzirom da se Sesvete dobrim dijelom nalaze na margini urbanog ili bilo kakvog drugog razvoja, to ponovno znači da će Sesvete u ovom procesu biti zanemarene. Takav oblik projektiranja za rezultat će imati veću gustoću čvorišta u središtu Grada (što se prirodno nameće), ali i izostanak spojeva na njegovoj periferiji. Time će velik dio istočne trase biti nedostupan i neprivlačan potencijalnom korisniku, neće se iskoristiti mogućnosti razvoja prostora te će Sesvete ponovno postati samo tranzitna točka. Iako se podrazumijeva da unutar biciklističke infrastrukture postoje izdvojene staze koje služe kao magistrale, kao što je Greenway, europska praksa planiranja svejedno polazi od povezivanja postojećih sadržaja s novom infrastrukturom. Na taj način se obogaćuje ponuda uz infrastrukturu te privlači nove korisnike.

Trenutnim načinom projektiranja će biciklisti, koji prelaze veće udaljenosti, u potpunosti zaobići Sesvete zbog nedostupnosti. S druge strane, sesvetsko stanovništvo neće imati priliku priključiti se na jedinstvenu mrežu, čime postaju građani drugog reda. Stanovnici Zagreba imat će priliku isključivo jednosmjerno se kretati prema istoku, a potom se vratiti istim putem bez da su doživjeli novo iskustvo, čime se gubi mogućnost dinamičnog cirkularnog kretanja u prostoru. Lokalnom stanovništvu preostaje doživljaj nekoliko kilometara relativno jednoličnog riječnog krajobraza, a da je pritom zanemaren kulturni aspekt prostora. Gledajući iz svake perspektive, nelogično je izostaviti spoj, pogotovo što govorimo o relativno maloj investiciji te malom zahvatu u prostoru.

 1. Povezivanje Medvednice i Save kao jedinstvenog prirodnog sustava

Udruga već dugi niz godina zagovara ideju povezivanja Medvednice i Save pješačko-biciklističkom infrastrukturom, od čega u konačnici polazi ime Zelene i plave Sesvete. Pritom se glavni naglasak stavlja na zaštitu postojećih zelenih koridora vezanih uz potoke (najznačajniji potok Vuger i njegovi pritoci), koji služe kao prirodna poveznica rijeke Save i Medvednice. Danas su potoci pod velikim pritiskom izgradnje i kvaliteta im je brojnim intervencijama značajno narušena, a postojanje ugroženo.

Inicijativom našeg udruge je tijekom 2018. godine gradska četvrt Sesvete započela izgradnju pješačko-biciklističke staze u duljini oko dva kilometra, a gradska četvrt najavila je izgradnju još nekoliko kilometara staza u smjeru sjevera. Nadalje, u kontekstu europskog projekta proGIreg, iz programa Obzor2020, u kojem je udruga u suradnji s Gradom Zagrebom i Arhitektonskim fakultetom ostvarila financijska sredstva za razvoj produktivne zelene infrastrukture i ispitivanja mogućnosti prirodno uvjetovanih rješenja, predviđa se realizacija nove pješačko-biciklističke staze od Novog Jelkovca prema središtu Sesveta, a koja za cilj ima povezivanje stanovništva s prirodnim tokovima.

Kada bi se izgradila ova pristupna staza prema stazi Greenway, sustav staza u Sesvetama bio bi značajno upotpunjen te bi bio ostvaren temelj za buduću razgranatu mrežu staza.

greenway2

 1. Imovinsko-pravni odnosi i postojeća infrastruktura

Prema informacijama koje su dostupne na javnom zagrebačkom servisu geoportal.zagreb.hr, ostvareni su svi imovinsko-pravni uvjeti za realizaciju staze. Naime, sve čestice koje se nalaze na navedenoj ruti u vlasništvu su Grada Zagreba ili se vode kao jedan od oblika javnog dobra. Navedeno se vidi iz priloženih isječaka. Nadalje, na mjestima potrebnog kontakta preko potoka Vugera i kanala osigurani su prijelazi postojećim mostovima.

 1. Sprečavanje ilegalnih odlagališta

Na području uz navedene koridore, ali i uz rijeku Savu nalazi se velik broj ilegalnih odlagališta otpada. Regulacijom kretanja i uvođenjem novih sigurnosnih uvjeta spriječilo bi se zagađenje okoliša. U prilogu se nalaze fotografija odlagališta.

greenway3

5. Cikloturizam

Polazeći od pretpostavke da ste uvelike upoznati s pojmom i značenjem cikloturizma, smatramo da o njemu nije potrebno posebno pisati. Iako je to jedan od najprofitabilnijih oblika turizma, koji se vrlo često veže uz ruralna područja, za njega u Sesvetama nisu osigurani odgovarajući uvjeti, odnosno nisu osigurane pristupne ceste do glavnih sadržaja koji bi privukli potencijalne cikloturiste. U Sesvetama se nalaze brojne male vinarije s pripadajućim vinskim cestama te obiteljska imanja za poljoprivrednu proizvodnju, ali nije iskorišten potpuni kapacitet ove turističke grane. Tomu, osim izostanka adekvatnih spojeva pridonosi i loša prostorna označenost. Osim što nisu označeni turistički sadržaji, ne postoje oznake za bicikliste koje bi ukazale na kulturna i druga dobra.

6. Kulturno značenje – Rimska cesta

Predloženi koridor biciklističke staze i spoja dijelom se poklapa se lokacijom rimske magistralne ceste koja je povezivala dvije rimske provincije Dalmaciju i Panoniju, a koja je nosila naziv vojne ceste. Nedaleko od Ivanje Reke pronađeni su ostaci kamenog mosta preko rijeke Save, koji datiraju u antičko doba, dok je u Novom Jelkovcu pronađen miljokaz koji označava trideset rimskih milja od Siscije (Siska), što se smatra jednim od najznačajnijih nalazišta u Zagrebu. Ulica u Novom Jelkovcu nosi naziv Rimski put, kao podsjetnik na taj prostorni kuriozitet.

greenway5

Također, na mjestu potencijalnog spoja sa stazom Greenway nekoć se nalazio prijelaz skelom u vlasništvu Prvostolnog kaptola koji je više stoljeća bio jedan od rijetkih prijelaza preko rijeke Save. Prijelaz je nosio naziv Transitus leporosum, odnosno prijelaz gubavaca. Osim u doba Rimskog carstva, prometnica je bila od velikog značaja u srednjem vijeku kada nosi naziv Kraljevske ceste. Prema sjeveru je, uz navedenu prometnicu, moguće istražiti veliki broj nalazišta villa rustica, rimske tumuluse i konačište u Đurđekovcu, brojne zemljane utvrde te ilirsko-rimsku utvrdu Kuzelin u Moravču, ali i brojne druge kulturne vrijednosti Sesveta. Međutim, da bi ova nalazišta bila istražena, potrebno je istaknuti njihovo postojanje i stvoriti adekvatnu infrastrukturu.

greenway4

Zelenom bojom označena je Greenway staza, žutom bojom postojeća biciklistička staza, tamno plavom prijedlog rješenja, dok su svijetlo plavom bojom označeni alternativni pravci. Sveukupna duljina staze iznosi oko 1,5 kilometara. Molimo da nas obavijestite o mogućnostima priključivanja Sesveta na gradsku mrežu putem staze Greenway te o daljnjim potrebnim koracima. Upoznati smo s činjenicom da se projektiranje staze uz Ivanju Reku vrši u pretposljednjoj fazi, stoga vjerujemo da su pojedine intervencije i dalje moguće.

Naposlijetku, iznosimo konceptualni prijedlog spoja:

greenway6.PNG

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s