Prijedlog uređenja SRC Luka/Sesvete

Prijedlog projektnog zadatka za izradu sportskog igrališta kod OŠ Luka ne predstavlja integrativni pristup sagledavanju problema sporta i rekreacije u središtu Sesveta, a koji iz perspektive planiranja i projektiranja ne može sagledavati samo zadovoljavanje potreba osnovne škole, već šire populacije. Sport i rekreacija moraju biti besplatno dostupni svim građanima, a da se pritom jednako tako ispune zahtjevi za osnovnoškolsku tjelesnu izobrazbu. Paušalnim rješavanjem problema potrebe za sportskim igralištima izostaje mogućnost dugoročnog planiranja funkcija prostora.

Katastarska čestica 350/1 jedina je lokacija u središtu Sesveta u vlasništvu Grada Zagreba na kojoj je moguća realizacija atletske staze standardnih dimenzija. Prostornim smještajem nove sportsko-rekreacijske zone upravo na ovoj čestici omogućila bi se izravna dostupnost ovakvog sadržaja velikom broju Sesvećana, a što dugoročno omogućava razvoj novih amaterskih, polu-profesionalnih i profesionalnih sportskih organizacija.

Unutar obuhvata staze moguće je smjestiti velik broj javnih sadržaja, a koji bi omogućavao i realizaciju prethodno navedenih igrališta. Zbog toga smatramo da je prikladnije izraditi projekt sveukupnog rješenja SRC Luka, a koji može uključivati velik broj igrališta, drugih sportsko-rekreacijskih sadržaja, dječjeg igrališta te svlačionice. Dijelovi projekta mogu se realizirati kroz plansku faznu izvedbu, sukladno mogućnostima. Izrada projektne dokumentacije ovakvog tipa spriječit će mogućnost kolizije različitih sadržaja, odnosno moći će ponuditi optimum u korištenju prostornih kapaciteta.

U prilogu se nalazi prijedlog rješenja koji ugrađuje prethodno navedene vrijednosti. Pritom je bitno istaknuti da se ovo rješenje ne smatra konačnim prijedlogom rješenja, već je to rješenje koje ispituje mogućnosti prostornog smještaja i odnosa, te stvara podlogu za jasno definiranje programskog zadatka.

Prijedlog mogućeg uređenja nekadašnjeg sportskog igrališta „Planet“ unutar atletske staze predviđa uređenje višenamjenskih sportskih terena (košarka, odbojka, rukomet, mali nogomet), stolova za stolni tenis, skate parka, dječjeg igrališta, boćališta te mjesta za odmor i rekreaciju. Kroz etapnu gradnju je moguće realizirati i druge pripadajuće sadržaje, poput tribina s pripadajućim svlačionicama, i parkirališta (pristup na GUP-om predviđen nastavak Ulice Otona Ivekovića). Pritom je ključno istaknuti da je ovo prijedlog uređenja koji mora biti besplatno dostupan svim građanima i sportašima Sesveta.

U nastavku su primjeri uređenja sportskih igrališta.

Tribina o prometu: produžetak Branimirove

U utorak 7. rujna u prostorijama udruge ugostili smo predstavnike tvrtke IGH, koja je uvedena u projektiranje nastavka Branimirove od Brestovečke do Varaždinske. Podsjetimo, Udruga je 20. travnja 2021. godine javno istupila vezano uz potencijalnu problematiku realizacije ove faze projekta u onom obliku kako je predviđeno idejnim projektom, a primarno zbog činjenice da nisu uzete u obzir prostorne datosti te potencijalnih negativnih utjecaja na okoliš. Udruga je pozvala nadležne urede i tvrtku IGH na terenski obilazak lokacije, nakon čega je u komunikaciji s uredom i projektantima dogovoreno da će tvrtka ponuditi varijantna rješenja. Varijanta rješenja su trebala ponuditi proširenje prolaza povećanjem vijadukata i uzimanjem u obzir činjenicu da je ovo najvažnija zelena i rekreacijska zona Sesveta. Prvotno predviđeno rješenje imalo bi nesagledive negativne posljedice po prostor. Projektanti i ured su na poziv odgovorili te su izrađene dvije nove varijante uređenja Branimirove.

Na sastanku su, osim predstavnika IGH, prisustvovali pozvani predstavnici Vijeća gradske četvrti Sesvete, gospodin Zdenko Lanović, prof. dr. sc. Mladen Jošić, dekan Arhitektonskog fakulteta prof. dr. sc. Bojan Baletić, članovi udruge te gospodin Borislav Samec, portal Sesvete-danas. Sastanak je organiziran na inicijativu udruge, a sa željom da projektanti i resorni ured predstave članovima udruge, ali i stanovnicima Sesveta, varijantna rješenja nastavka Branimirove u dolini Vuger potoka. Udruga je poziv za prezentaciju uputila prema gospodinu Krunoslavu Tepešu iz Sektora za promet, nakon čega je komunikacija izravno nastavljena s gospođom Natašom Mujčić Sukalić iz IGH.

Tvrtka IGH izradila je tri varijanta rješenja. Od toga je prvo rješenje izrađeno sukladno originalnom idejnom projektu, a koji u potpunosti poništava šume i dolinu, ali i logične pješačko-biciklističke puteve. Drugo rješenje (varijanta 1) smanjuje negativan utjecaj prometnice, no i dalje ne nudi prikladan optimum u vidu negativnog utjecaja na prirodni okoliš. Prolazi više ne poništavaju prostorni kontekst, no i dalje ne ostvaraju adekvatnu slobodu kretanja. Udruga nikako ne može podržati rješenje iz idejnog projekta, niti prvo varijantno rješenje. Treće rješenje (varijanta 2) nudi značajno veću slobodu kretanja i manjeg negativnog utjecaja na okoliš te se od sva tri rješenja može smatrati najoptimalnijim i, u kontekstu postojeće lokacijske dozvole, jedinim prihvatljivim rješenjem.

Nakon prezentacije je uslijedila diskusija o detaljima projekta i mogućnostima izmjena, poput spoja pješačko-biciklistička staze i Branimirove i produžetka „crvene staze“ s ciljem povezivanja na Branimirove (nije predmetom projekta). Također, diskutiralo se o cost-benefit odnosima, s obzirom na to da će Branimirova, neupitno o kojoj vrsti rješenja govorimo, imati negativne posljedice na prirodni okoliš, a dovedeno je u pitanje je li potrebno tražiti rješenje Branimirove u kontekstu postojeće lokacijske dozvole (realizacija spoja bliže Kašinskoj izmicanjem koridora ceste). Istaknuto je da će Branimirova u ovom obliku imati višestruko veću propusnu moć u odnosu na Kašinsku, a da bi u perspektivi povlačenja sredstava iz Europske unije bilo potrebno provesti studiju izvodljivosti ovakvog projekta. Nadalje, propitivale su se mogućnosti realizacije drugih prometnica kao alternativnih pravaca za rješavanje prometnih gužvi u Sesvetama te potrebe izmjena prostorno-planske dokumentacije i aktualizacije, pogotovo iz perspektive da su Sesvete gotovo utrostručile u posljednjih tridesetak godina.

Članovi udruge su nadalje zainteresirani za suradnju s Gradom i IGH u vidu diseminacije projekta i uključivanja građana po pitanju potrebe realizacije produžetka Branimirove. U slučaju daljnjeg nastavka projektiranja produžetka Branimirove i odluci o njenoj eventualnoj realizaciji prema postojećoj lokacijskoj dozvoli, Udruga će zastupati ideju veće prozračnosti prostora, kako kratkoročnim gledanjem na problem ne bismo u potpunosti uništili ovaj dragocjeni zeleni koridor. Vjerujemo da su svi Sesvećani upoznati s važnosti realizacije Branimirove, ali da jednako tako pridaju veliku važnost svom okolišu i prostoru za rekreaciju. Vjerujemo da će u perspektivi sufinanciranja ovakvog projekta iz sredstava EU morati biti istaknuto očuvanje okolišnih vrijednosti te benefita za svakodnevni život Sesvećana.

U prilogu su tri vizualizacije Branimirove:- sukladno idejnom projektu (nasip preko cijele doline); – varijanta 1, koja predviđa uske vijadukte i situaciju ne mijenja značajno; – varijanta 2, koja predviđa vijadukte veće širine, a koji dolinu Vuger potoka i šumu ostavljaju prohodnom i prozračnom te koja predviđa manje usjeke u okolna brda.Udruga će zastupati ideju veće prozračnosti prostora, kako kratkoročnim gledanjem na problem ne bismo u potpunosti uništili ovaj dragocjeni zeleni koridor. Vjerujemo da su svi Sesvećani upoznati s važnosti realizacije Branimirove, ali da jednako tako pridaju veliku važnost svom okolišu i prostoru za rekreaciju. Jednako tako, vjerujemo da će u perspektivi sufinanciranja ovakvog projekta iz sredstava EU morati biti istaknuto očuvanje okolišnih vrijednosti te benefita za svakodnevni život Sesvećana.

Prijedlog uređenja pješačko-biciklističke staze od Sesveta do Vugrovca Donjeg

Kolaž uređenja – Mali potok

Udruga Zelene i plave Sesvete iznosi prijedlog uređenja pješačko-biciklističke staze u dionici od Rasadnika „Brestje“ na jugu do spoja sa Zlatarskom ulicom u Vugrovcu Donjem. Prijedlog uređenja pješačko-biciklističke staze uključuje preuređenje puteva javnog dobra te njihovo privođenje novoj funkciji; izgradnju nekoliko većih odmorišta s pratećom infrastrukturom te većeg broja manjih lokacija za odmor; pješačko-biciklističke mostove te druge sadržaje.

Kolaž prijedloga uređenja – Vuger potok

Ovaj prijedlog integrativni je dio prijedloga uređenja pješačko-biciklističke staze od rijeke Save (spoj na Greenway) do Medvednice, a kao dijela uređenja cjelovite biciklističke infrastrukture Sesveta (odnosno Zagreba). Prijedlog uređenja cjelovite rute nalazi se u nastavku. Prijedlog uređenja ove dionice uključuje cjelovito idejno rješenje (prikazano na dostupnoj katastarskoj osnovi) te detalje uređenja u većem mjerilu (prikazano na dostupnom orto-foto prikazu).

Širina staze

Sjeverno od prijelaza Malog potoka

 • 4m
 • Pješak i biciklist se nalaze u istoj ravnini – korištenje dionice kao rute s reguliranim načinom i brzinom kretanja
 • S obzirom na manji intenzitet korisnika te karakteristične uvjete gdje put prelazi u nejasno definiranu ulicu, predvidjeti svojevrsni oblik kolno-pješačke (shared space) površine
 • Od ulice Zagošće prema sjeveru omogućiti kretanje osobnih automobila kako bi se omogućio pristup kućama
 • Horizontalna signalizacija na sredini koja označava dva smjera kretanja te upućuje korisnike na zajedničko korištenje (snižavanje brzine i sl.)
Primjer pješačko-biciklističke staze i platforme/odmorišta iznad vodene površine

Sjeverno od MO Dobrodol

 • 4m
 • Pješak i biciklist se nalaze u istoj ravnini s obzirom na manji intenzitet korisnika (zajednički prostor pješaka i biciklista

Južno od prijelaza Malog potoka

 • 4,5 m
 • Horizontalna i vertikalna signalizacija u skladu s Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi
 • Visinska razlika između pješačke i biciklističke staze 8 cm, razgraničeno rubnjakom

Materijal

 • Korištenje vodopropusne podloge u izgradnji staza (mogućnost procjeđivanja oborina u tlo)
 • Omogućiti pristup osobama s invaliditetom
Primjer uređenja većeg godmorišta

Signalizacija

 • Oznake mjesta i udaljenosti (prilagođene pješačkoj perspektivi) kod svakog račvanja i priključaka
 • Onemogućiti kretanje motornih vozila – postavljanje prepreka i nadzora
 • Podna rasvjetna, izuzev lokacija uz odmorišta
Primjer krajobraznog uređenja vodna područja
Primjer uređenja staze uz vodenu površinu

Imovinsko-pravni odnosi

 • Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i otkup (dijela) čestica za realizaciju staze u punom predviđenom profilu (4 i 4,5 m) te pripadajućih odmorišta i priključaka na stazu
Primjer uređenja većeg odmorišta

Odmorišta i spojevi

 • Smještaj klupa na ključnim lokacijama (predviđeno idejnim, a kasnije i detaljnijim projektima) – karakteristični i estetski privlačni pogledi, proširenja čestice, uređene krajobrazne površine
 • Uklanjanje postojećeg prijelaza preko Velikog potoka (zemljani nasip preko betonske cijevi) te izgradnja pješačko-biciklističkog mosta u ravnini s ostatkom staze (ili više) uz očuvanje postojećih krajobraznih vrijednosti u prostoru (zaštita okolnog raslinja, pogotovo žalosne vrbe)
 • Izgradnja priključka pješačko-biciklističkog mosta preko potoka Vuger – omogućiti pristup preko Kašinske ceste (ključno osiguravanje priključaka s Kašinske i Vugrovečke ceste – postizanje integrativne biciklističke infrastrukture)
 • Sadnja stabala na svim proširenjima (gdje to omogućuju uvjeti i odrednice upravljanja Vuger potokom). Odabir sadnica karakterističnih za vodna područja
 • Podizanje drvoreda i postavljanje većeg broja klupa
 • Račvanje staze na pješačku i biciklističku – stvaranje odmorišta „Mali potok“s pristupom pitkoj vodi (česma), pumpi za zrak, nadstrešnicom i mjestom za boravak
 • U dionici sjeverno od prijelaza Malog potoka, Na križanju Dobrdolskog odvojka i Dobrodolske ceste do MO Dobrodol horizotalnom i vertikalnom signalizacijom označiti kretanje biciklista u prostoru – usporiti prometi podizanjem razine ceste od križanja do MO
 • Omogućiti spoj staza kroz dvorište MO te osigurati pristup pitkoj vodi i pumpi za zrak
 • Spoj preko Grohovečke ulice na Zlatarsku cestu – omogućiti prijelaz
 • Uz odmorišta i karakteristične lokacije moguć je smještaj skulptura i instalacija svjetovnog ili religioznog karaktera

Prijedlog uređenja staze

Prijedlog uređenja pješačko-biciklističke staze upućen je na Vijeće gradske četvrti Sesvete te Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša.

Nacrt prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna GUP-a Sesveta – odgovor

Aktualni GUP Sesvete

Udruga Zelene i plave Sesvete nekoliko godina aktivno djeluje s ciljem poboljšanja kvaliteta življenja na području gradske četvrti Sesvete. U našem dosadašnjem radu potaknuli smo brojne teme uređenja Sesveta, od planske do provedbene razine, od najsitnijeg do najkrupnijeg mjerila. Pritom smo upućivali brojne inicijative, sudjelovali na brojnim sastancima i panelima u organizaciji Grada Zagreba, proveli zajedno sa Studijem za krajobraznu arhitekturu Agronomskog fakulteta u Zagrebu a u suradnji s LE:Notre Institutom, anketu o kvaliteti života u Sesvetama, sa našim eminentnim demografom prof. dr. Stjepanom Štercom izradili demografsku studiju o sesvetskim demografskim potencijalima, organizirali brojne i vrlo posjećene tribine sa stručnjacima iz različitih područja u kojima smo ukazivali na probleme postojećih prostornih planova te potrebe njihovih korjenitih izmjena. Maksimalno smo senzibilizirali sesvetsku javnost i za svoj rad i angažman dobili vrlo široku podršku. Na nedavnim izborima za Hrvatski Sabor sve stranke koje su imale svoje izborne liste u Sesvetama, uključujući i listu koalicionih partnera na vlasti u Zagrebu i Sesvetama – stranke Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti i Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) – nastupale su s Projektom Zelene i Plave Sesvete kao svojim izbornim programom. U suradnji s Gradom Zagrebom od 2018. Godine, kao partneri, sudjelujemo u provedbi EU projekta proGIreg, gdje se kao jedan od osnovnih problema u provedbi projekta pokazala neadekvatnost i nefleksibilnost postojećih prostornih planova i njihovih odredbi, kao i njihova neusklađenost s realnim potrebama stanovnika Sesveta, što je, u konačnici, dovelo do toga da se i projekt proGIreg realizira u jednoj krajnje pojednostavljenoj, rudimentarnoj formi. Sve naše aktivnosti i ideje nasukale bi se uvijek na jedan te isti nezaobilazni i nepremostivi greben – neadekvatan Prostorni plan i GUP Sesveta, čija korjenita izmjena je temeljna pretpostavka bilo kakvog napretka i razvoja Sesveta.

Gospodarska zona Sjever Sesvete i silosi

Imajući sve iznijeto na umu, bili smo više nego iznenađeni i razočarani Nacrtom prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana Sesveta. Tim prije što je gradonačelnik Bandić 2019. godine formirao Povjerenstvo za provedbu projekta Zelene i plave Sesvete, a koje je na svojoj 3. Sjednici zaključilo kako je u Grad prispjelo dovoljno kvalitetnih inicijativa i da su sazreli uvjeti da se pristupi izradi novog GUP-a Sesvete. Članovi povjerenstva su, podsjećamo, gotovo svi pročelnici gradskih ureda, predstavnici Gradske četvrti Sesvete te predstavnici Udruge Zelene i plave Sesvete (ZIPS) – zapisnik sa sjednice u privitku. Što se dogodilo u međuvremenu i kako se dogodio ovakav kopernikanski obrat teško je razumjeti. Ili ipak nije. Stoga nacrt prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana Sesveta smatramo prijetvornom lakirovkom koja treba stvoriti dojam da će se nešto mijenjati u Sesvetama, iako je iz nacrta prijedloga Odluke jasno da se cementira postojeće stanje, bez ikakvih stvarnih namjera da se učini bilo što ozbiljno. Odlučno odbijamo ovu jeftinu kozmetiku koja samo produbljuje sesvetsku agoniju i nered. Najavljujemo da ćemo učiniti sve da se ovakve „promjene“ GUP-a ne dogode na predloženi način, jer poštenije je u tom slučaju, kao i dosad, ne činiti ništa nego dodatno produbljivati i farbati postojeću sesvetsku kaotičnost. Ako već nismo Manhattan željeli bismo da nam je barem biti Rugvica. Smatramo da su Sesvetama potrebne cjelovite promjene u sferi prostornog planiranja ovog područja. Prostorno planiranje je temelj razvoja, a promjene bi trebale polaziti od planova najviše do najniže razine. Naime, svi postojeći planovi imaju ograničavajuću narav i stoga nisu u službi održivog razvoja mjesta, već doprinose stihijskom razvoju i partikularnim rješenjima, što je u konačnici i rezultiralo postojećim neodrživim stanjem u Sesvetama. Osim toga, u narednom razdoblju Europsku uniju očekuju velike promjene i novi investicijski paketi, na kojima zbog ograničenja postojećih prostornih planova nećemo moći sudjelovati.

Studije Zelene i plave Sesvete

Ostajemo čvrsto pri svojim ranijim stavovima s kojim smo vas podrobno upoznavali u vremenu u kojem smo bili uvjereni u iskrenost naše suradnje, a o kakvoj iskrenosti se radi vidljivo je i iz činjenice da na Službenim stranicama Grada Zagreba nisu dostupna Izvješća o zaprimljenim inicijativama za promjenu GUP Sesvete koje su razni sesvetski subjektiviteti dostavljali u godinama 2018. i 2019. (razdoblje kad je zaprimljeno najviše inicijativa za izmjenu GUP-a). Iz svih naših dosadašnjih aktivnosti i rasprava iskristalizirala su se, minimalno, slijedeća osnovna očekivanja koja moraju biti sadržana u novom GUP-u:

• Prenamjena gospodarske zone u mješovitu namjenu, sa središnjim zelenim koridorom, na području između središta Sesveta i Novog Jelkovca;

• Izmicanje tranzitnog prometa iz središta Sesveta, stvaranje obilaznog prometnog prstena vezama sjever-jug niveliranjem (Jelkovečka i Branimirova) te stvaranje intermodalnog čvorišta;

• Izmjena obuhvata GUP-a uključivanjem nove integralne gospodarske zone Sesvetski
Kraljevec;

• Stvaranje novog gradskog središta na području bivše mesne industrije Sljeme, koje prestaje biti gradskim projektom, te sužavanje infrastrukturnog koridora uz željeznicu;

• Razvoj cjelovite zelene infrastrukture za područje gradske četvrti Sesvete, uključivo pješačko-biciklističko infrastrukturu, s naglaskom na smjer Marija Bistrica – Sava;

• Razvoj na prirodnim i ekološkim principima, ugrađivanjem temeljnih pretpostavki u GUP, te korištenje obnovljivih izvora energije;

• Razvoj poljoprivredne proizvodnje različitih mjerila.

Prijedlog uređenja središta Sesveta

Uvjereni smo da svako planiranje mora korelirati sa interesima Sesveta i Sesvećana, da moraju postojati jasne vizije koje sobom nose razvojni potencijal, što sa ovim nacrtom prijedloga Odluke nikako nije slučaj. Bez jasne strategije i životu podređenih prostornih planova u Sesvetama će i ubuduće gradnja vatrogasnih domova i vinskih cesta koje završavaju nigdje biti vrhunski dokaz postojanja razvojne strategije i strateških projekata. I u narednih dvadeset godina ćemo slušati o nastavku radova na Branimirovoj iako u zadnjih dvadeset godina nije položen ni jedan novi metar asfalta. Sesvete zbog svoje višegodišnje zapuštenosti i svog ukupnog potencijala zavrjeđuju puno više od pukih zakrpa. Jer Sesvete su naš Dom.

P. S. Jasno je da pišemo Povjerenstvu koje je davno ugaslo, ali eto, to je vjerojatno najjednostavniji način da se obratimo i autorima Nacrta prijedloga.

Sportski park Luka

Predizborno vrijeme je uvijek najbolje vrijeme za svakovrsne inventure.

Sesvetska inventurna lista je tradicionalno bogata obećanjima i vrlo oskudna realizacijom obećanog. To je pravilo.

Nećemo prebirati po silnim sjajnim obećanjima kojih uistinu nije manjkalo. Razumijemo i da je politika umijeće mogućeg.

Želimo na tom tragu i u ovom trenutku govoriti o jednom još uvijek realno mogućem projektu, o sjajnoj prilici vlasti da dijelom prikrije svoja sjajna a nerealizirana obećanja.

Na tom tragu Udruga iznosi prijedlog mogućeg uređenja bivšeg Planeta, s ponešto realističnijim ambicijama. Unutar atletske staze predlaže se uređenje višenamjenskih sportskih terena (košarka, odbojka, rukomet, mali nogomet), stolova za stolni tenis, skate i fitness parka, dječjeg igrališta, boćališta te mjesta za odmor i rekreaciju. Kroz etapnu gradnju je u narednim godinama moguće realizirati i zgradu s dvoranama i svlačionicama te s pripadajućim parkingom (pristup na GUP-om predviđen nastavak Ulice Otona Ivekovića). Ovo je prijedlog projekta koji mora biti dostupan SVIM građanima i sportašima Sesveta! Ovo ne smije biti još jedan ekskluzivan i ogradjen prostor u kojem će se zadovoljavati usko privatne potrebe i privatni interessi. Željeli bi čuti Vaše mišljenje i komentare.