Biciklistička infrastruktura – problematika novih stajališta

Unatoč činjenici da aktualna zagrebačka vlast vrlo jasno naglašava važnost održive mobilnosti, s posebnim naglaskom na biciklističku infrastrukturu, nadležne institucije nastavljaju politike prethodne vlasti. Nove autobusne postaje grade se nasred biciklističkih staza u Novom Jelkovcu. Nadamo se pravodobnoj reakciji nadležnih tijela u rješavanju navedenog, ali i drugih, slučaja koji se protive Pravilniku o biciklističkoj infrastrukturi.

Prijedlog uređenja pješačko-biciklističke staze od Sesveta do Vugrovca Donjeg

Kolaž uređenja – Mali potok

Udruga Zelene i plave Sesvete iznosi prijedlog uređenja pješačko-biciklističke staze u dionici od Rasadnika „Brestje“ na jugu do spoja sa Zlatarskom ulicom u Vugrovcu Donjem. Prijedlog uređenja pješačko-biciklističke staze uključuje preuređenje puteva javnog dobra te njihovo privođenje novoj funkciji; izgradnju nekoliko većih odmorišta s pratećom infrastrukturom te većeg broja manjih lokacija za odmor; pješačko-biciklističke mostove te druge sadržaje.

Kolaž prijedloga uređenja – Vuger potok

Ovaj prijedlog integrativni je dio prijedloga uređenja pješačko-biciklističke staze od rijeke Save (spoj na Greenway) do Medvednice, a kao dijela uređenja cjelovite biciklističke infrastrukture Sesveta (odnosno Zagreba). Prijedlog uređenja cjelovite rute nalazi se u nastavku. Prijedlog uređenja ove dionice uključuje cjelovito idejno rješenje (prikazano na dostupnoj katastarskoj osnovi) te detalje uređenja u većem mjerilu (prikazano na dostupnom orto-foto prikazu).

Širina staze

Sjeverno od prijelaza Malog potoka

 • 4m
 • Pješak i biciklist se nalaze u istoj ravnini – korištenje dionice kao rute s reguliranim načinom i brzinom kretanja
 • S obzirom na manji intenzitet korisnika te karakteristične uvjete gdje put prelazi u nejasno definiranu ulicu, predvidjeti svojevrsni oblik kolno-pješačke (shared space) površine
 • Od ulice Zagošće prema sjeveru omogućiti kretanje osobnih automobila kako bi se omogućio pristup kućama
 • Horizontalna signalizacija na sredini koja označava dva smjera kretanja te upućuje korisnike na zajedničko korištenje (snižavanje brzine i sl.)
Primjer pješačko-biciklističke staze i platforme/odmorišta iznad vodene površine

Sjeverno od MO Dobrodol

 • 4m
 • Pješak i biciklist se nalaze u istoj ravnini s obzirom na manji intenzitet korisnika (zajednički prostor pješaka i biciklista

Južno od prijelaza Malog potoka

 • 4,5 m
 • Horizontalna i vertikalna signalizacija u skladu s Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi
 • Visinska razlika između pješačke i biciklističke staze 8 cm, razgraničeno rubnjakom

Materijal

 • Korištenje vodopropusne podloge u izgradnji staza (mogućnost procjeđivanja oborina u tlo)
 • Omogućiti pristup osobama s invaliditetom
Primjer uređenja većeg godmorišta

Signalizacija

 • Oznake mjesta i udaljenosti (prilagođene pješačkoj perspektivi) kod svakog račvanja i priključaka
 • Onemogućiti kretanje motornih vozila – postavljanje prepreka i nadzora
 • Podna rasvjetna, izuzev lokacija uz odmorišta
Primjer krajobraznog uređenja vodna područja
Primjer uređenja staze uz vodenu površinu

Imovinsko-pravni odnosi

 • Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i otkup (dijela) čestica za realizaciju staze u punom predviđenom profilu (4 i 4,5 m) te pripadajućih odmorišta i priključaka na stazu
Primjer uređenja većeg odmorišta

Odmorišta i spojevi

 • Smještaj klupa na ključnim lokacijama (predviđeno idejnim, a kasnije i detaljnijim projektima) – karakteristični i estetski privlačni pogledi, proširenja čestice, uređene krajobrazne površine
 • Uklanjanje postojećeg prijelaza preko Velikog potoka (zemljani nasip preko betonske cijevi) te izgradnja pješačko-biciklističkog mosta u ravnini s ostatkom staze (ili više) uz očuvanje postojećih krajobraznih vrijednosti u prostoru (zaštita okolnog raslinja, pogotovo žalosne vrbe)
 • Izgradnja priključka pješačko-biciklističkog mosta preko potoka Vuger – omogućiti pristup preko Kašinske ceste (ključno osiguravanje priključaka s Kašinske i Vugrovečke ceste – postizanje integrativne biciklističke infrastrukture)
 • Sadnja stabala na svim proširenjima (gdje to omogućuju uvjeti i odrednice upravljanja Vuger potokom). Odabir sadnica karakterističnih za vodna područja
 • Podizanje drvoreda i postavljanje većeg broja klupa
 • Račvanje staze na pješačku i biciklističku – stvaranje odmorišta „Mali potok“s pristupom pitkoj vodi (česma), pumpi za zrak, nadstrešnicom i mjestom za boravak
 • U dionici sjeverno od prijelaza Malog potoka, Na križanju Dobrdolskog odvojka i Dobrodolske ceste do MO Dobrodol horizotalnom i vertikalnom signalizacijom označiti kretanje biciklista u prostoru – usporiti prometi podizanjem razine ceste od križanja do MO
 • Omogućiti spoj staza kroz dvorište MO te osigurati pristup pitkoj vodi i pumpi za zrak
 • Spoj preko Grohovečke ulice na Zlatarsku cestu – omogućiti prijelaz
 • Uz odmorišta i karakteristične lokacije moguć je smještaj skulptura i instalacija svjetovnog ili religioznog karaktera

Prijedlog uređenja staze

Prijedlog uređenja pješačko-biciklističke staze upućen je na Vijeće gradske četvrti Sesvete te Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša.

Biciklistička staza Sava – Medvednica

2

Udruga Zelene i plave Sesvete uputila je Gradu Zagrebu projektnu ideju biciklističke staze rijeka Sava – Vugrovec, ukupne dužine oko dvanaest kilometara. Prijedlog se zasniva na osnovnoj ideji udruge o povezivanju Medvednice s rijekom Savom zelenim koridorom koji bi, osim visoke ekološke i krajobrazne vrijednosti, omogućavao smještaj sadržaja javne namjene. Predložena biciklistička, odnosno pješačko-biciklistička staza najvećim bi dijelom pratila smjer korita potoka Vugera.

Kada govorimo u okvirima Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi, bitno je istaknuti načelo cjelovitosti biciklističke infrastrukture. Sukladno Pravilniku, biciklistička infrastruktura trebala bi težiti cjelovitosti i izravnosti, a koja se osigurava međusobnim povezivanjem biciklističkih prometnih površina u biciklističku mrežu i njihovom integracijom u cestovnu mrežu. S obzirom na to je sesvetska biciklistička infrastruktura na margini razvoja Grada Zagreba, u njenom kontekstu ne možemo govoriti niti o cjelovitosti, niti o umreženosti. Ovom stazom ostvarila bi se upravo oba načela. Izravnim spojem na buduću biciklističku magistralu Greenway ostvarila bi se povezanost s Gradom Zagrebom. Predložena staza prolazi središtem Sesveta kojem živi te kojem gravitira najveći dio Sesvećana. Naravno, pritom je potrebno razvijati i druge biciklističke pravce, no ovom stazom ostvario bi se značajan korak u povezivanju Sesveta s ostatkom Grada te napravio iskorak u povezivanju juga i sjevera (trenutni dominantni pravci su zapad-istok).

0

Stoga, kao dio cjelovitog rješenja povezivanja rijeke Save i Medvednice, udruga predlaže sljedeće:

 1. Izgradnju pješačko-biciklističke staze od savskog nasipa do Ivanjorečke ceste, kao spoja postojeće biciklističke infrastrukture s budućim magistralnim pravcem Greenway, ukupne dužine oko 1,5 kilometara
 2. Rekonstrukciju i usklađivanje postojeće biciklističke infrastrukture od Ivanjorečke ceste do Slavonske avenije te uz Ulicu Ljudevita Posavskog s Pravilnikom o biciklističkog infrastrukturi, ukupne dužine oko 2,5 kilometara
 3. Izgradnju pješačko-biciklističke staze od Ulice Ljudevita Posavskog od kontaktne točke s Vuger potokom do željeznice, ukupne dužine oko 350 metara
 4. Izgradnju pješačko-biciklističkog vijadukta preko željeznice i spoja s budućim intermodalnim čvorištem u Sesvetama
 5. Rekonstrukciju postojeće staze uz Vuger potok i usklađivanja s Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi, ukupne dužine oko 1,5 kilometara
 6. Izgradnju pješačko-biciklističke staze od rasadnika Brestje do dobrodolskog kanala, ukupne dužine oko 1 kilometar
 7. Izgradnju pješačko-biciklističke staze od dobrodolskog kanala do Dobrodolske ceste u najoptimalnijoj varijanti (uz Vuger potok ili korištenjem postojećih puteva javnog dobra), ukupne dužine 1 – 1,3 kilometara
 8. Izgradnju pješačko-biciklističke staze od Dobrodolske ceste do Vugrovca Donjeg korištenjem postojećih puteva javnog dobra, ukupne dužine oko 1,7 kilometara
 9. Izgradnju pješačko-biciklističke staze od Vugrovca Donjeg do crkve u Vugrovcu, u najoptimalnijoj varijanti (uz Vuger potok ili korištenjem postojećih puteva javnog dobra), ukupne dužine 1,7 – 1,9 kilometara

Osim glavnog kraka, koji bi izravno povezivao Vugrovec i rijeku Savu, udruga predlaže uređenje odvojaka manjeg mjerila koji bi povezali pokrajnje dijelove Sesveta na koje se staza oslanja:

 1. Izgradnja pješačko-biciklističke staze Ljudevita Posavskog – potok Reka – željeznička postaja Sesvetska Sopnica
 2. Uređenje Ulice Ivana Keleka s ciljem usporavanja automobilskog prometa te usklađivanja s Pravilnikom o biciklističkog infrastrukturi. Ova cesta predstavlja glavni dijagonalni pravac prema postojećem i budućem središtu Sesveta

1

Prikaz predložene staze i pripadajućih odvojaka

Uz stazu  je potrebno izgraditi veći broj odgovarajućih odmorišta i stajališta te izraditi putokaze radi lakšeg kretanja u prostoru te priključivanja u mrežu biciklističkih staza. Nadalje, stazu je potrebno povezati s postojećim sadržajima u prostoru. Uz stazu je potrebno ostvariti adekvatno krajobrazno uređenje, pri čemu će stazu cijelom dužinom pratiti drvored ili drugi prihvatljivi oblici visokog raslinja te krajobrazno uređenje uz prateće sadržaje te potok Vuger. Na razdaljinama od maksimalno 300 m potrebno ostvariti spojeve na biciklističku stazu i prijelaze preko Vuger potoka.

U prilogu se nalaze fotografije navedene rute:

5

Ljudevita Posavskog – potrebno usklađivanje staze s Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi

4

Potok Vuger u blizini rasadnika Brestje

3

Dobrodol – postojeći sadržaji

Staza bi imala brojne funkcije, od kojih možemo istaknuti: rekreativnu, ciklo-turističku te onu u okviru održive urbane mobilnosti. U ekološkom smislu stvorila bi koridor za povezivanje Medvednice i Save kao jedinstvenog prirodnog sustava.  Imovinsko-pravni odnosi i postojeća infrastruktura omogućuju njezinu jednostavniju realizaciju, a njezinim ostvarenjem mogao bi se istaknuti kulturno-povijesni značaj sesvetskog prostora (Rimska cesta), o čemu smo govorili u prethodnom dopisu Uredu.

1

Predložena staza bila bi od iznimnog značaja za brojne Sesvećane, stoga se nadamo da će Grad Zagreb prepoznati ovaj prijedlog projekta.

Brže od Sesveta do Zagreba na biciklu?

Ideja o biciklističkoj magistrali Zagreb – Dugo Selo postoji nekoliko godina, a prvi se tom temom bavio Sindikat biciklista. Kasnije su tu temu u stručnom radu obradili studenati krajobrazne arhitekture Helene Miholić, Vitorije Šokec Plepelić, Lovre Ćuka i Davida Kramarića te Marijo Spajić koji ju je obradio u širem kontekstu razvoja biciklističke infrastrukture Sesveta. Stručni rad postao prve skupine je prvi studentski rad koji je Grad preuzeo od Agronomskog fakulteta s ciljem realizacije.

Predviđeno je da biciklistička magistrala bude duga 23,8 kilometara, a bila bi podijeljena na osam dionica. Radila bi se uz željezničku prugu te bi se tako oživio i sam prostor oko pruge.

Projekt je predstavljen 2016. godine, a mi donosimo dio projekta koji se odnosi na dionice koje prolaze kroz Sesvete. Ovaj projekt bi mogao biti od iznimne vrijednosti za Sesvećane jer bi značajno ubrzao biciklističko kretanje prema središtu grada. Također, ova magistrala bi vožnju učinila značajno sigurnijom u odnosu na postojeće stanje, gdje bi se biciklisti trebali kretati iznimno prometnom Zagrebačkom cestom.

Nadamo se skoroj realizaciji, s obzirom da ne govorimo o skupoj i kompliciranoj investiciji!

Prijedlozi pješačko-biciklističkih staza u Sesvetama

Kada je u pitanju problem prometa u Sesvetama, često se fokusiramo isključivo na automobilski promet, u potpunosti zanemarujući druge oblike prijevoza. Tu možemo govoriti o raznim oblicima javnog prijevoza, pješačenju ili bicikliranju. Oslanjanje na automobilski promet je neodrživo i iracionalno. Dobar pokazatelj razvijenosti društva je upravo ovisnost o automobilu i stupanj razvijenosti javnog prijevoza i biciklističke infrastrukture.

Udruga se tijekom svog postojanja zalagala za izradu biciklističke infrastrukture na području Sesveta. Pritom je prvenstveno ukazivala na potrebu povezivanja Medvednice i rijeke Save pješačko-biciklističkim koridorima duž potoka Vugera, kao inicijalni začetak kvalitetne infrastrukture. Dugoročni cilj je povezivanje svih dionica u jedinstveni sustav povezivanjem sa Zagrebom, međunarodnom biciklističkom magistralom Greenway uz rijeku Save te formiranje intermodalno čvorišta u središtu Sesveta. Svojim zalaganjem stvorena je inicijativa za pješačku biciklističku stazu uz potok Vuger, na temelju koje je raspisan natječaj za izradu projekta i uređenja.

S obzirom na prostorne kapacitet kojima raspolažemo u Sesvetama, Udruga se zalaže za kontinuirano i cjelovito uređenje pješačko-biciklističke infrastrukture. Ova infrastruktura podrazumijevala bi potrebnu organizaciju prostora sukladno Pravilniku o biciklističkoj infrastrukturi. Svoje prijedloge predstavili smo članovima vijeća gradske četvrti, a pojedine prijedloge smo odlučili i izložiti.

Prvi prijedlog je uređenje pješačko-biciklističke staze na Varaždinskoj ulici uz Gliboki (Duboki) jarak, ali i u cijeloj njenoj dužini. Ova dionica iznimno je opasna za kretanje, zbog čega ju većina građana izbjegava.

Ovom stazom omogućili bismo stanovnicima Popovca brže kretanje prema Sesvetama, pogotovo jer govorimo o kratkoj dionici. Biciklistička staza trebala bi biti dio šire infrastrukture i omogućiti neovisnost spram motoriziranog prometa.

Na inicijativu udruge Zelene i plave Sesvete započeti su razgovori o rješavanju problema željeznice u Sesvetama. Tijekom razgovora inicirala se i realizacija biciklističke magistrale Sesvete (Dugo Selo) – Zagreb, koja bi bila smještena sa sjeverne strane pruge. U prilogu izlažemo prijedlog mogućeg uređenja navedene magistrale.

Paralelno s magistralom uz prugu, uređenje staze na dužini Zagrebačka – Bjelovarska – Dugoselska značilo bi povećanje sigurnosti u kretanju pješaka i biciklista. Za navedenu dionicu već je raspisan natječaj za uređenje, što ne mora nužno značiti izvedbu u skladu s Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi (što vidimo na primjeru brojnih staza u Sesvetama, ali i u Gradu). Stoga već sada sugeriramo odvojenje pješačkog i biciklističkog prometa zelenim koridorom, unutar kojeg bi se mogao posaditi drvored.

Ovom stazom omogućili bismo stanovnicima Sesvetskih Sela brže kretanje prema Sesvetama. Biciklistička staza trebala bi biti dio šire infrastrukture i nadovezivati se spojevima na buduću biciklističku magistralu uz prugu na prihvatljivim udaljenostima.

Značajnim uspjehom smatramo da je na inicijativu udruge donesena odluka o uređenju pješačko-biciklističke staze uz potok Vuger. Staza će povezati Zagrebačku ulicu i rasadnik Brestje, koji bi trebao postati glavni sesvetski park. Radovi na stazi su prema obećanju gradske uprave trebali početi već početkom svibnja, no trenutno je u fazi raspisivanje natječaja za izvedbu.

Na temelju toga udruga izlaže svoj prijedlog mogućeg rješenja navedene staze, koja osim odvojenja pješaka i biciklista predviđa i krajobrazno uređenje cijele dionice potoka (što drvoredima, što drugim načinima oblikovanja). Uz staze bi trebalo predvidjeti odmarališta i druge popratne sadržaje.

Ovom stazom omogućili bismo stanovnicima Sesveta brže kretanje kroz središte Sesveta, ali i ugodnu rekreaciju. Biciklistička staza trebala bi biti dio šireg konteksta povezivanja Medvednice i Save.